Vedtas i representantskapet. Sist vedtatt 2021.

Norges Bygdeungdomslag (NBU) er en landsdekkende bygde- og kulturorganisasjon av og for ungdom, som jobber for levende bygder over hele landet og for å gi våre medlemmer alle muligheter. Organisasjonen skaper sosiale møteplasser for ungdom på bygda.

NBUs arrangementer skal ikke være arenaer hvor ungdom rekrutteres til ulovlig rusbruk eller blir satt under press i tilknytning til dette. NBUs arrangementer skal være en trygg arena for ungdom hvor miljøet skal preges av trygghet, omsorg og åpenhet.

Utgangspunkt: Norges Bygdeungdomslag har nulltoleranse for narkotika og doping

Mål: Alle arrangementer i regi av Norges Bygdeungdomslag skal være narkotikafrie

Tiltak:

Fylkeslagene skal delta i arbeidet med å utforme og følge opp NBUs plan for narkotikaforebyggende arbeid

Planer og rutiner skal bidra til:

 • Tydelige holdninger og nulltoleranse ovenfor narkotika
 • Forebygge bruk av narkotika
 • Tidlig innsats ved mistanke om bruk av narkotika
 • Aktiv handling når bruk av narkotika avdekkes

Alle arrangementer i organisasjonen skal ha en (eller flere) ansvarlige som er ansvarlig kontaktperson ved mistanke om eller bekymring for bruk av narkotiske midler

Alle vakter på arrangement i organisasjonen skal orienteres om NBUs holdning til narkotika og rutiner ved mistanke om bruk

Alle med lederverv i organisasjonen samt vaktmannskap under våre arrangement skal vite hvor de skal henvende seg ved mistanke om eller bekymring for bruk av narkotiske midler

Ordensreglement for sentrale arrangement undertegnes av den enkelte deltaker ved innsjekk på arrangementet. Større fylkesarrangement bør følge samme mal

Alle lag oppfordres til årlig kontakt og dialog med lokalt politi med tanke på sikkerhet og vakthold, herunder ulovlig rusbruk. Dette er spesielt viktig i forkant av større arrangement

Mål: Alle ledd i organisasjonen skal ha kunnskap om ulovlige rusmidler og rutiner for håndtering av mistanke om bruk

Tiltak:

 • NBU skal så langt det lar seg gjøre benytte ekstern kompetanse på våre høstkurs og vårkurs for å gi tillitsvalgte kunnskap og rusmidler og bedre evnen til å avdekke ulovlig rusbruk.
 • Representantskapets medlemmer skal orienteres om alkoholloven og vedta ordensreglement for NBUs landsstevne på 1.representantskapsmøte hvert år
 • Alle med lederverv i organisasjonen skal bevisstgjøres sine roller som forbilder
 • Representantskapets medlemmer skal orienteres om vaktrapport fra NBUs landsstevne på 2.representantskapsmøte hvert år.
 • Kunnskap om narkotiske stoffer og narkotikabruk skal være en del av opplæringen til representantskapet i forbindelse med vakthold på sentrale arrangement.
 • NBU skal ta tydelig avstand fra ulovlig rusbruk. Dette skal framkomme på organisasjonens nettside. Lag i organisasjonen oppfordres til å løfte tematikken på aktuelle arenaer, som for eksempel årsmøter og lokallagssamlinger.

Rutiner

Ved mistanke om bruk av narkotika og avdekket narkotikabruk på NBUs arrangement

 1. Den som har mistanke om bruk av narkotika eller får en henvendelse vedrørende dette skal straks ta kontakt med ansvarlig for arrangementet. Ved lokale arrangement skal ansvarlig så snart det er hensiktsmessig drøfte saken med fylkesleder. Ved arrangement på fylkesnivå eller høyere skal ansvarlig så snart det er hensiktsmessig drøfte saken med fylkeskontakt i sentralstyret, leder og/eller generalsekretær.
   
 2. Arrangør/ansvarlig kontakter politiet så snart som mulig. Følg videre føringer fra politiet. Deltaker kan bortvises fra arrangementet. Følg opp kontakt med politiet i etterkant, om politiet ikke har kapasitet til å komme umiddelbart. Fylkes- og/eller sentralledd kan bistå.
   
 3. Eventuelle henvendelser fra media skal kun håndteres av generalsekretær i samråd med arbeidsutvalget i NBU og fylkesleder. Om media tar kontakt med andre tillitsvalgte skal disse henvise til generalsekretær.
   
 4. Saken skal evalueres i etterkant. Dersom saken er knyttet til lokalt arrangement skal lokallagsstyret gjennomføre evalueringen sammen med fylkesstyret. Er saken knyttet til et fylkesarrangement skal fylkesstyret gjennomføre evalueringen sammen med fylkeskontakt fra sentralstyret.
   
 5. Bruk av narkotika på arrangement i Norges Bygdeungdomslag er grunnlag for utestengelse av organisasjonen. I henhold til NBUs vedtekter §1.5 kan sentralstyret vedta organisasjonsmessige sanksjoner ovenfor medlemmer. Videre saksgang er beskrevet i nevnte vedtekter.