Tildeling av arrangement

 • Sentralstyret sender ut en utlysning, fylkeslaget søker om å få arrangere Landsstevne eller Høstarrangementet, og sentralstyret behandler søknad og tildeler eventuelt arrangementet.
 • Fylkeslaget utpeker så en leder for arrangementet som starter jobben med å sette sammen en hovedkomite. Hovedkomiteen er teknisk arrangør for arrangementet, mens fylkeslaget er vertskap.
 • NBU ved sentralstyret står formelt som eier av arrangementet og det er NBU som bærer det økonomiske ansvaret for stevnet.

Kontrakt og retningslinjer

 • Retningslinjene er en kontrakt mellom hovedkomiteen, fylkeslaget og NBU. Det er leder i fylkeslaget, leder i hovedkomiteen, leder i NBU og generalsekretær som signerer kontrakten.

Sammensetning av hovedkomiteen

De senere år har sammensetningen av HK vært fordelt på disse forskjellige vervene:

 • Leder
 • Nestleder
 • Økonomileder
 • Tevling
 • Vakt og mannskap
 • Forpleining
 • Informasjon og markedsføring
 • Leir og teknisk
 • Kultur og aktivitet
 • Sekretariat
 • Årsmøte

Det er ulike varianter av oppgaver som disse vervene har hatt. Det er HKs oppgave å sørge for at alle oppgaver blir ivaretatt og det er mange måter å fordele disse oppgavene på.

 • Det er mange komiteer som har nestlederverv. Det er ofte ikke definert hva en nestleder skal gjøre, og det er lurt å avklare tidlig hva vervet skal inneholde, for eksempel sponsoransvarlig eller ansvar for årsmøtet