Oversikt over lokallagsinformasjon

Ingen av disse feltene kan redigeres i årsmeldingsskjema. Ta kontakt med kontoret på hei@nbu.no eller telefon dersom noe av denne informasjonen er feil.

Årstall
Viser til året denne rapporten leveres for.

Navn
Laget du leverer for og tilhørende nummer i medlemsregisteret.

Kommune
En eller flere kommuner der lokallaget organiserer sin aktivitet. Dette er til rapporten som leveres til Fordelingsutvalget (nasjonal myndighet, handler om penger, les mer helt nederst hvis du er nysgjerrig). Dette hentes fra medlemsregisteret - så ta kontakt hvis dere trenger å endre/legge til/fjerne en kommune.

Fylke
Fylket laget tilhører. Dette er til rapporten som leveres til Fordelingsutvalget. Feltet følger de nye fylkene fra 2020, så flere fylkeslag kan tilhøre samme fylke. Ta kontakt hvis dere trenger å endre/legge til/fjerne et fylke.

Medlemmer
Denne henter ut fra medlemsregisteret. Dersom tallet er feil - ta kontakt med kontoret.

Org.nr
Organisasjonsnummeret tilknyttet laget ditt. Dette hentes fra medlemsregisteret, så ta kontakt hvis dette ikke er riktig.

Konto.nr
Kontonummer for utbetaling av midler fra NBU. Dette hentes fra medlemsregisteret, så ta kontakt hvis dette ikke er riktig.

Fane 1 - Offentlig

Denne fanen lager grunnlaget for årsmeldingen vi rapporterer til Fordelingsutvalget. Det er derfor viktig at all informasjon her er korrekt.

Styret hentes automatisk fra medlemsregisteret. Dersom det er feil her må vi rette opp i medlemsregisteretet.

Det er viktig at vi har riktig kontaktinformasjon til alle i styret (fødselsdato, adresse og telefonnummer) og ber derfor at du ser over kontakinformasjon til alle i styret.

Aktivitet
Fordelingsutvalget krever et eksempel på en medlemsrettet aktivitet. Dette føres inn på årsrapporten som generes til Fordelingsutvalget.

Fane 2 - Regnskap

Denne fanen inneholder informasjon som vi oppbevarer sentralt i NBU.
Informasjonen brukes i tillegg til momskompensasjonsøknad.

Momskompensasjon er en statlig ordning som gir tilbake litt av det frivillige organisasjoner har betalt i moms hvert år. Dette er i stedet for å gi frivilligheten fritak fra moms, sånn som næringslivet har. Ved å før opp hva slags utgifter dere har, vil dere senere kunne få tilbakebetalt noe av det dere har betalt i moms til staten. Dette er "gratis" penger og vi anbefaler alle lokallag å fylle ut dette. 

Her fyller dere også inn eiendeler, gjeld og verdier som fylkes- eller lokallaget har. Man kan legge til flere enn ett kontonummer hvis laget har flere kontoer.

Fane 3 - Dokumenter

Arkivinformasjon oppbevarer vi sentralt i NBU.

Alle filer skal lastes opp. Dersom dere har andre relevante filer kan dere laste opp det i ekstra-feltene.

Dersom en fil inneholder to "deler" eller dokumenter så laster du bare opp samme fil to ganger.

Fane 4 - Godkjenning

På denne siden skal du bekrefte at informasjonen er riktig.

Etter at vi har sett gjennom setter vi skjemaet til 'sjekket OK' og da generes det en fil som inneholder all informasjon Fordelingsutvalget krever. Denne filen er digitalt signert av den som 'leverer' skjemaet.

Dersom du har spørsmål om dennne siden les under overskriften "Hvem kan signere" under.

Fane 5 - Logg

Logg viser alle endringer - og tidspunktet for disse endringene.
Dette er til Fordelingsutvalget, og er nyttig når NBU sentralt går gjennom skjemaet. 

Hvem kan signere?

Det er leder per 31.12 året før du leverer som skal "signere" årsmeldingen.

Kan andre fylle ut informasjon i skjemaet?
Ja, det er ikke viktig hvem som fyller ut informasjonen - men det er veldig viktig hvem som trykker "Signer og godkjenn". Hvem som har trykket "Signer og godkjenn" lagres i loggen ved hvert årsmeldingsskjema.

Hva gjør vi hvis tidligere leder ikke er tilgjengelig eller ikke har tilgang til pc?
Dersom det er veldig vanskelig å få tidligere leder til å signere skjemaet (enten fordi personen er utilgjengelig eller fordi personen ikke har tilgang til pc) så må dere kontakte kontoret.

Da vil vi genere PDF-rapporten som inneholder et signaturfelt der tidligere leder kan signere for hånd eller to styremedlemmer (fra styret som satt 31.12) kan signere for hånd. Denne må så skannes eller sendes til kontoret.

Signaturfelt fra rapport

Hva betyr de ulike statusene?

Ikke åpnet - hvis noen har åpnet, men ikke lagret noe som helst vil den fortsatt stå som «ikke åpnet»

Påbegynt - da har et felt blitt redigert og lagret.

Levert/signert - leder har trykket på knappen for «levert» - først da ser vi gjennom. Hvis vi finner noe som mangler eller andre endringer må gjøres setter vi den tilbake til «påbegynt» og sender en epost med oppfølging.

Sjekket OK – da har vi sett over og alt virker riktig. Da genereres også en PDF som vi bruker i rapportering til fordelingsutvalget.

Inaktiv – denne viser lokallag vi har i medlemsregisteret, men som vi ikke forventer å få årsmeldingsskjema fra i år.

Om Fordelingsutvalget

I Norge deler staten ut penger til frivillige organisasjoner hvert år. For å få disse pengene, og for å finne ut hvor mye NBU skal få, sender vi hvert år inn årsrapport. Den første delen av årsmeldingsskjemaet sendes til det såkalte Fordelingsutvalget som rapport på fjorårets tildelte midler. Fordelingsutvalget arbeider under Barne- og Likestillingsdepartementet. I denne rapporten er informasjon om hvem som satt i styret, når de ble valgt, antall medlemmer og eksempel på en aktivitet for medlemmer noe av informasjonen som må med.