logo

Styret i Askim BU

STYRET I AREMARK BU 2017/2018

Leder:                                      Martin Huuse

Nestleder:                                Nora Rennemo

Økonomiansvarlig:                  Ella Wolff Kristiansen

Aktivitetsleder:                         Anneli Wergeland Krog

Styremedlem:                          Karoline Bjerke Pedersen

Styremedlem:                         Kristine Olaussen Nilsen

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt