logo

Du er her:

Et ord til de unge

Innlegg fra Harald Rød i Bondebladet, 1945

Denne artikkelen var med i NBUs tidligere medlemsblad "NBU-nytt" nr.1 i 1971. Innlegget, signert Harald Rød, sto opprinnelig skrevet i første utgave av Bondebladet etter frigjøringen i 1945. Dette var før NBU ble stiftet, men Harald Rød var på dette tidspunktet leder i Norges Bondelags Ungdomsfylking, som senere ble NBU. Innlegget gir slik et spennende innblikk i perioden før NBU ble stiftet i 1946. 


Ungdomsfylkingen i Norges Bondelag står i dag i gjenreisingens tegn. Lag etter lag melder at arbeidet er gjenopptatt. Det spørres etter materiell, foredragsholdere, film. Alle disse spørsmål er så umåtelig kjærkomne fordi de viser at interessen og pågangsmotet er tilstede og forståelsen av at det må arbeides. 

Bygdeungdommen har forstått sin oppgave i ufredstid. Den har vært passiv til alt organisasjonsarbeid fordi den visste at okkupasjonsmakten bestemte over organisasjonene, og at den tjente sitt land i denne tiden ved å støtte til motstand mot fremmedherredømmet. 

Nå er denne oppgave endt. Men ungdommen setter seg ikke med hendene i fanget. Den går inn for den sak som i fredstid tjener bygda og landet. Den går inn for bondereisingen, for bygdeungdommens og bygdefolkets sak. Nye årsklasser er kommet til i denne tiden. Disse 5 yngste årsklasser har ikke tidligere hatt føling med lagsarbeidet. Det er derfor her naturlig å trekke fram noen punkter av arbeidsprogrammet.

Harald Rød NBU

Statsråd Johan E. Mellbye sa i sin åpningstale på landsstyremøtet etter kapitulasjonen: "Norges Bondelag skal være mer enn en organisasjon, det skal være en bevegelse, en reising, ja, jeg hadde nær sagt en livsanskuelse." Dette gjelder i like høy grad ungdomsfylkingen. Den skal være en bevegelse, en bygdeungdommens reising for like kår, åndelig som sosialt i bygd og by. 

Det heter i innledningen av arbeidsprogrammet:

"Om få år skal vi unge overta styringa av heim, bygda og land. I troskap mot fedrane våre vil bygge vidare på samfunnet vårt som eit bondesamfunn, tufta på sterke bygdenæringar, på sosial rettferd, på kristelig ånd og tenking, på norsk ættekjensle og rettsmedvet og på andre erveminne og vår gamle kultur. Gjennom vårt lagsarbeid vil vi utvikle samkjensle og samarbeid som viktige samfundsfaktorar, styrke samsynet mellom dei ymse grupper av bygdefolket og samle bygdeungdommen til personlig utvikling og samfunnsmessig byggande arbeid." 

Opplysning, kunnskap, først og fremst om alt som har med bygdenæringene og bygdereisingen å gjøre, vil vi øke ved studieringsarbeid, kveldsskoler, leseringer, foredrag, ordskifte, demonstrasjoner og studieferder. Vi anser studieringsarbeidet for særlig viktig og samarbeider her med Bygdefolkets Opplysningsnemnd som utdanner ledere. Vi vil arbeide på å få gjort fagutdannelsen for alt bygdearbeid så god og lett tilgjengelig som mulig. Vi vil reise og skaffe driftsmidler til en bygdefolkets høyskole. 

Når en landsungdom vil utdanne seg, må han oftest reise til byen eller et annet strøk og bekoste oppholdet selv, mens en byungdom som regel kan bo heime. Her vil vi arbeide for at landsungdom får samme økonomiske muligheter for sin utdannelse som en byungdom. 

"Vi vil verne om all gamal, god bygdekultur og om våre kulturminner. Vi vil arbeide vidare fram den gamle bygdeskikken i bygdene slik som denne er utvikla etter norsk stilkjensle og under omsyn til norsk natur og norske livstilhøve. Vi vil halda oppe gode norske skikkar i kvardagsliv og fest, arbeide fram att gamle, gode leikar og folketonar og gamal folkemusikk". 

"Vi vil utvikle eit sterkare samkvem og samarbeid med bygdeungdom i grannelanda ved sammøte, samstemner og lærlingeutvekslingar." 

Vi er representert i en samarbeidkomité, "Nordisk Landsbyungdom", som er dannet med det for øye å samarbeide om slike oppgaver i de nordiske land. Den aktuelle post på programmet er ungdomsutbyttet mellom landene. 

"Vi vil slå ring om kyrkje og folkeskule som det sentrale i norske folkeliv."

"Alt arbeid for ei betre folkehelse skal ha vår fulle stønad. Vi vil arbeide for all god idrett og kroppskultur og for eit rikt friluftsliv."

Ungdomsfylkingens styre er ungdomsnemnda som har 5 medlemmer fordelt på landsdelene. Den er valgt av representantskapsmøtet i Norges Bondelag etter forslag fra ungdommen som er representert. Det vil være sympatisk om ungdomsbevegelsen fikk valgt sitt styre mer direkte av ungdommen selv. Det vil gi økt ansvarsfølelse i vårt arbeid ute i bygdene og vil stimulere interessen for den oppgave som vi aldri må tape av syne: å være framtiden i Norges Bondelag. 

Vi unge er radikale. Vi vil til bunns i de saker vi går inn for. Vi vil vite at den vei vi går inn på vil føre til noe positivt, noe godt, noe byggende i samfunnet. Pågangsmotet har vi. Vi vil gå inn for bygdereising med vår iver og glød, og gjøre den ung og livskraftig, fordi bygdereisingen er i pakt med tiden, fordi vi vet at her er vi med og gjør en innsats for bygda vår, for vår næring, for landet vårt. 

Kontakt

Telefon: 22 05 48 00

E-post: post@nbu.no

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt