logo

Du er her:

Ideologisk plattform

Alle meningene til Norges Bygdeungdomslag tar utgangspunkt i formålsparagrafen og vår ideologiske plattform. Den ideologiske plattformen behandles vært tredje år på årsmøtet i NBU.

Formålsparagraf

"Norges Bygdeungdomslag (NBU) har til formål å samle all ungdom som er interessert i bygde-samfunnet i den hensikt å ivareta og fremme bygdenes og ungdommens interesser. NBU vil i sitt arbeid sikre og utvikle bygdenes næringsgrunnlag og bosetting. NBU bygger sitt arbeid på kristen grunn og vil aktivt motarbeide nød og urett. NBU arbeider for kulturell opplysning og utvikling."

 

Ideologisk plattform

NBU, ungdom og bygda

NBU er en partipolitisk uavhengig ungdomsorganisasjon som arbeider for levende bygder og livskraftige lokalsamfunn. I NBU skjer dette gjennom kompetanseutvikling, politisk påvirkning, prosjekter og ikke minst aktiviteter.

NBU arbeider for at bygda skal være inkluderende for alle mennesker, hvor alle blir respektert som fullverdige individer. NBU tror på et samfunn der vi tar vare på hverandre, viser omsorg og solidaritet, og hvor alle tar ansvar for egen og andres trivsel. Organisasjonen skal fremme alkoholfrie aktiviteter, og tar sterk avstand fra narkotika.
I NBU er det plass til all ungdom, og medlemmene får mulighet til å ta ansvar og være med på å skape aktivitet, både som organisator og deltaker. NBUs landsstevne og høstarrangement er de to største møteplassene for medlemmene i NBU.

NBU er en kreativ organisasjon som selv tar initiativ, viser seg, og engasjerer seg for norske bygder. Vi er, og skal først og fremst være, en aktivitetsorganisasjon som handler fremfor å snakke.


Engasjement og påvirkning

NBU arbeider for å øke ungdoms innflytelse og muligheter til å skape sin egen framtid. Det skal nytte å engasjere seg! NBU skal først og fremst påvirke lokalt, men nasjonale og internasjonale forhold er også med på å legge premissene for bygdenes utvikling. Derfor må alle ha mulighet til å være med på beslutningsprosessene på de forskjellige nivåene.

Beslutningene må, så langt det er mulig, tas i små enheter og av de som bor på stedet. Tilhørighet og kunnskap om stedet der man bor er en unik kompetanse! Vi vet at engasjement, samarbeid og dugnad er viktige grunnsteiner i et velfungerende lokalsamfunn.

NBU skal primært engasjere medlemmer ved aktivitet. Vi skal engasjere ungdom der de bor og vi skal være et tilbud på lik linje med andre fritidsaktiviteter. Ungdom i NBU lærer av å arrangere og vil også etter sin tid i NBU være en ressurs der de velger å bosette seg. Ungdom skal gjennom å møtes på arrangementer få muligheten til å skape seg et nettverk både der de bor, i fylket sitt og på landsplan.

NBU skal være naturlig samarbeidspartner for alle organisasjoner som arbeider for bygdenes og ungdommenes interesser. Norges Bondelag og Norges Bygdekvinnelag er spesielt viktige samarbeidspartnere, sammen med organisasjonene i Bygdemafiaen; 4H Norge, Norsk Frilynt Ungdomsforbund og Noregs Ungdomslag.

NBU har et engasjement for internasjonal solidaritet og utvikling. Med utgangspunkt i menneskerettighetene mener vi at alle land skal ha rett til utdanning for sin befolkning, et demokratisk styresett, allsidig næringsutvikling og en egen matproduksjon.

 

Framtid og bygdeutvikling

NBU mener at ungdom selv må kunne velge hvor de vil bo, studere og arbeide. Samfunnet må sørge for at det på bygda finnes et variert næringsliv, slik at alle som ønsker det kan få arbeid i nærmiljøet. Det skal også være et godt utbygd velferdstilbud på bygda. I tillegg må det være et allsidig fritids- og kulturtilbud, som både tilfredsstiller aktivitetsønsket og oppfordrer til eget engasjement.

Vi må selv bidra til en bærekraftig utvikling og ta vare på miljøet og naturressursene, slik at også morgendagens ungdom har ei framtid i bygde-Norge. NBU vil styrke den norske matproduksjonen, og ser på landbruk som en viktig del av bygda. NBU arbeider for at Norge fortsatt skal stå utenfor den Europeiske Union.

NBU ser sammenhengen mellom aktivitet og politikk, mellom natur og næring, og mellom engasjement og handling. NBU skaper derfor gjennom sitt arbeid engasjert ungdom som gir liv til bygdene!

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt