logo

Du er her:

Tevling på Høstarrangement

Vi håper at alle som deltar på HA også velger å tevle i løpet av helgen. Her får du en kort innføring i hva de ulike tevlingene omhandler, og hvor du finner reglement.

NM-motorsag

Denne tevlingen retter oppmerksomheten spesielt mot skogsarbeideryrket. Norges Bgdeungdomslag (NBU) er med på å øke interessen for skogbruksnæringen gjennom mange tevlinger innen dette fagområdet. Målet med tevlingen er å få ungdom

med på en fritidsaktivitet som gir lærdom, mening og spenning.

I NM-motorsag tevles det i fem ulike grener. Her er det om å gjøre og utføre alle grener på best mulig måte. De ulike grenene er felling, sverdsnuing, under- og overkapp, presisjonskapp og kvisting. I denne grenen er det tid, sikkerhet og presisjon som gjelder, da dette til sammen utgjør poengsummen.

Tevler må selv ha med godkjent verneutstyr, sag og annet aktuelt utstyr, for nærmere info se reglement.

Tevlingsreglement motorsag http://www.nbu.no/getfile.php/1337875/DOKUMENTER/Aktivitet/Tevling/Regler/Regel_motorsag%20februar%202017%20med%20forside.pdf

 

NM i maskinmelking

Mesterskap i maskinmelking kan foregå i både løsdriftfjøs og båsfjøs, avhengig av hva arrangør har tilgjengelig. Hovedfokus for tevlinga er håndtering av dyret og melken, og å fremme melkeproduksjon som fag.

Denne tevlinga krever at utøveren har god organisering på arbeidsoppgaven og har godt håndlag med dyrene og melka.
Tevler må selv ha med egnet klær og skotøy til å være i fjøs.

Tevlingsreglement løsdriftsfjøs; http://www.nbu.no/getfile.php/136041/DOKUMENTER/Aktivitet/Tevling/Regler/Tevlinger%20med%20ny%20forside/Lausdrift%20regel.pdf

 

NM 5 om dagen, lag

Målsetningen med tevlingen er å fremme og gjøre tevlerne kjent med bruken av frukt og grønnsaker. 5 om dagen er en lagtevling hvor laget består av 3 personer, begge kjønn skal være representert. Oppgaven går ut på at laget skal anrette et fat beregnet til 4 personer med forskjellig frukt og grønsaker. I tillegg skal det lages en dipp som faller i smak til det anrettede fatet.

En målsetning er også at tevlingen skal øke kunnskapen om hvilken betydning frukt og grønnsaker har i kostholdet. Dette blir satt fokus på i den innledende teoridelen hvor laget får utdelt 10 spørsmål som skal besvares innen 10 minutter. Deretter er det en planleggingsdel hvor lagene skal tegne og planlegge anretningen av fatet. Videre kan to fra laget forsyne seg med råvarer, en henter frukt og grønt, og den andre tar med ingredienser til dipp’en. Når alle er ferdig med forsyningsdelen, kan man begynne å anrette fatet. Det settes av 10 minutter til hver av de to første delene og 30 minutter til anretting av fatet.

Av utstyr til 5 om dagen må alle tevlere ha fjøler, kniver, klut, forsyningsfas/-boller, arbeidstallerken, boller til å ha rester i, og til dip, gaffel/spiseskje/slikkepott/rotskreller eller annet aktuelt redskap. Det er lov å benytte medbrakt skål/annet å ha på fatet, men de skal ha en bruksegenskap. Alle tevlere skal ha hodeplagg og forkle.

Tevlingsreglement 5 om dagen; http://www.nbu.no/getfile.php/136742/DOKUMENTER/Aktivitet/Tevling/Regler/Tevlinger%20med%20ny%20forside/5%20om%20dagen%20med%20forside.pdf

 

NM eksteriørbedømming av sau

Ved eksteriørbedømming av sau er det om å gjøre og bedømme utseende på dyrene som står utstilt. Tevlerens bedømming sjekkes opp mot dommeren som har bedømt dyrene i forkant av tevlingen. I løpet av tiden som er satt av til bedømming, pleier det å være åpen bedømming. Her vil dommer gå gjennom bedømming gjort på et dyr for å vise tevlerne hvordan man setter poeng.

Dette er en lavterskel-tevling hvor det kreves lite forberedelse og utstyr.

Tevlingsreglement eksteriørbedømming av sau; http://www.nbu.no/getfile.php/1317483/DOKUMENTER/Aktivitet/Tevling/Regler/Tevlinger%20med%20ny%20forside/Eksteri%C3%B8rbed%C3%B8mming%20sau%20-%20oppdatert%20utseende.pdf

 

NBUM handyman, lag

Handyman er en publikumsvennlig tevling hvor målet er å teste deltakernes kunnskaper innen forskjellig håndverk, samarbeid, presisjon og hurtighet. Oppgaven som skal løses må være praktisk, utover dette står arrangør fritt til å bestemme hva tevlingen skal gå ut på. Eksempel på oppgaver kan være å bygge en benk, tapetsere en vegg, montere et møbel(gjerne flatpakket), skifte dekk, legge stein.

Laget består av 3 personer, hvor begge kjønn skal være representert. Tevlingen har først innledende runder. Senere gjennomføres finalen, hvor vinner kåres umiddelbart. Arrangør skal stille med alt nødvendig utstyr. Ofte kan denne tevlingen holdes utendørs, noe som er lurt å ta i betraktning av deltakerne.

Tevlingsreglement handyman; http://www.nbu.no/getfile.php/1317451/DOKUMENTER/Aktivitet/Tevling/Regler/Tevlinger%20med%20ny%20forside/Handyman.pdf

 

NBUM friluftsmatch

Laget skal bestå av 4 personer, 2 av hvert kjønn. Tevlingen legges opp som en løype med ulike poster tilknyttet ferdigheter og kunnskap innen friluftsliv. Målet med tevlingen er å kunne tilegne seg kunnskap om det aktuelle temaet og å ha det moro gjennom lagarbeid under tidspress.

Det er om å gjøre og komme seg gjennom løypa på kortest mulig tid med færrest mulig feil. Det skal være 7 ulike poster, innenfor 5 faste temaer som er teoretisk kunnskap/observasjon, styrke og samarbeid, presisjon, balanse/koordinasjon og praktisk kunnskap. Noen poster er lagt opp slik at hele laget må jobbe sammen, andre skal gjennomføres av en person, men samme person kan ikke gjennomføre flere individuelle poster. Her kan det ha like stor fordel å ha god hukommelse som å være sterk!

Dersom det er nødvendig med utstyr til tevlinga skal arrangør opplyse dette. Maksimumstid per post er 10 minutter, og totalt tid på hele løypa skal ikke være over 60 minutter. Gode sko og klær som tåler å bli møkkete er å anbefale.

Tevlingsreglement friluftsmatch; http://www.nbu.no/getfile.php/1317454/DOKUMENTER/Aktivitet/Tevling/Regler/Tevlinger%20med%20ny%20forside/Friluftsmatch.pdf

 

Osteanretning

Osteanretning tevles individuelt. Det er avsatt 10 minutter til en teoretisk del hvor deltakeren skal svare skriftlig på 10 utdelte spørsmål. Først er det en planleggingsdel før man kan forsyne seg med råvarer, det er avsatt 10 minutter til hver av delene. Deretter er det avsatt 30 minutter til anretning. Ostefatet skal anrettes med ca 500g. ost, og tilhørende frukt og grønt

Kriteriene det dømmes etter er: arbeidsmåte, økonomi (utnyttelse av råvarene), ide/komposisjon, helhetsinntrykk og teori.

Hver enkelt deltaker må selv ha med nødvendig utstyr, minimum er feks stor og liten kniv, fjøl, klut, bolle til avfall, beholder til varmt vann til å dyppe kniv i før skjæring av ost.

Tevlingsreglement osteanretning; http://www.nbu.no/getfile.php/1311731/DOKUMENTER/Aktivitet/Tevling/Regler/Tevlinger%20med%20ny%20forside/Osteanretning%20rev.%20v%C3%A5r%202015.pdf

 

NBUM bygdequiz, lag

Bygdequiz tevles i lag. Hvert lag består av 4 personer, hvor begge kjønn skal være representert. Det er innledende runder og finale.
I innledende runder er det 40 spørsmål fordelt på 16 ulike kategorier. Spørsmålene kan inneholde bilder, lydklipp eller film. Alle spørsmålene leses opp to ganger, og det gis tid til å svare før neste spørsmål leses opp. Når alle spørsmål er gjennomgått leses alle spørsmålene raskt opp på nytt og lagene får noen minutter til å ferdigstille svarene.

De 5 beste lagene går videre til finalerunden som består av 10 spørsmål med 3 svaralternativer. Disse besvares ved å holde opp svarskilt. I finalen vil ikke spørsmålene inneholde bilder, lydklipp eller film. Ingen hjelpemidler er tillatt.  

Tevlingsreglement bygdequiz; http://www.nbu.no/getfile.php/1317454/DOKUMENTER/Aktivitet/Tevling/Regler/Tevlinger%20med%20ny%20forside/Friluftsmatch.pdf

 

NM bløtkakepynting

I bløtkakepynting tevles det individuelt. Det er om å gjøre og pynte den fineste kaken, samt å velge fyll og pynt som passer til det aktuelle temaet for tevlingen. Arrangøren deler ut kakebunner, og står for råvarer.

Først skal tevleren planlegge ved å lage en skisse for hvordan kaken skal se ut. Deretter er det forsyningsdel, det er satt av 10 minutter til hver av delene. Til slutt skal kaken pyntes, det er satt av 30 minutter til dette. Ved dømming vektlegges fantasi, smakssammensetning økononomi/ressursbruk og arbeidsmetode.

 Tevleren må selv ha med nødvendig utstyr som for eksempel slikkepott, kremsprøyte, skje/kniv(er), arbeidsboller, fjøl, klut, forsyningsfat, kopp til dynkevæske, matpapir.

Tevlingsreglement bløtkakepynting; http://www.nbu.no/getfile.php/136748/DOKUMENTER/Aktivitet/Tevling/Regler/Tevlinger%20med%20ny%20forside/Bl%C3%B8tkakepynting%20med%20forside.pdf

 

 

Kalender

Ingen aktiviteter i fremtiden

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt