Ordensreglement for Landsstevne i Norges Bygdeungdomslag

1. Vilkår for deltakelse

1.1. Personer som ønsker deltagelse må bevise gyldig medlemskap i Norges Bygdeungdomslag (NBU) eller NB/NBK. Unntak fra dette er inviterte gjester av NBU sentralt. 
1.2. Deltakelse krever at man har fylt 16 år. Eller har følge av foresatte. 
1.3. Deltagere skal ha innsikt i dette ordensreglement, og forplikter seg ved underskrift eller elektronisk bekreftelse til å overholde disse. 
1.4. En skal ikke være synlig beruset ved kjøp av adgangstegn.
1.5. Vaktleder har til enhver tid mulighet til å nekte enkeltpersoner inngang til leir, om vaktleder mener personen utgjør er fare for seg selv eller andre. Vaktleders avgjørelse kan ankes til en komité som består av leder i hovedkomiteen, styreleder og generalsekretær i NBU. Flertallet i organet avgjør anken. Resultatet er endelig. Den som anker møter personlig.

2. Adgangstegn 

2.1. Adgangstegn skal alltid bæres på arm, og fremvises på vakters oppfordring. 
2.2. Adgangstegn er personlig, og kan ikke overdras av andre. 
2.3. Tap av adgangstegn må meldes til hovedkomiteens vaktansvarlig umiddelbart. 
2.4. Personer uten adgangstegn skal bortvises fra leirområdet. 

3. Leirområdet 

3.1. Arrangør avgjør avstand mellom boenheter etter føringer gitt av brannvesenet.
3.2. Arrangør bestemmer på hvilken måte motorkjøretøy og boenheter skal fraktes inn og ut av leirområdet. 
3.3. Leirområdet skal alltid holdes ryddig. Dersom søppel blir etterlatt, etterfaktureres det for opprydning. Dersom søppel blir etterlatt, etterfaktureres det for opprydning.
3.4. Det er ikke tillatt med levende dyr på leirområdet, uten at det er godkjent av vaktleder. 
3.5. Bruk av åpen ild, herunder ved i griller eller vedovn i boenhet, er ikke tillatt. 
3.6. All grilling skal skje på betryggende måte, med tanke på sikkerhet og brannfare. Dette betyr at grilling kun skal skje i fellesgriller.
3.7. Arrangør, i samråd med vaktleder, gir instruks til plassering av boenheter, samt miljøtorg i fylkesleirene. Boenheter som ikke er plassert i henhold til instruks kan til enhver tid bli beordret flyttet eller revet. 
3.8. Landsstevnet, og dets deltagere, må innrette støynivå med hensyn til andre deltagere, tevlere og offentlig ro og orden. Spesielt skal det ikke være musikk i leirene mellom kl. 02.00 og kl. 09.00, samt når det foregår premieutdeling og konserter i miljøtorget. 
3.9. Aggregat er ikke tillatt i leirområdet. 
3.10. Vaktleder kan til enhver tid nekte bruk av strømanlegg, gassanlegg og andre installasjoner i boenheter og ellers, dersom bruk medfører fare for sikkerheten, eller på annen måte volder ulempe. Dette gjelder også gjenstander med støtende symbolikk. 
3.11. Alle boenheter skal minimum ha et godkjent 2 kg pulverapparat og en fungerende røykvarsler. Telt trenger kun godkjent 2kg pulverapparat. Boenheter med gass må i tillegg ha godkjent og fungerende gassvarsler. Alle boenheter må godkjennes ved innsjekk. 
3.12. Det er ikke tillatt å medbringe gjenstander egnet til å volde skade på deltakere eller deltakeres sine eiendeler.

4. Oppførsel 

4.1. Urinering er ikke tillatt annet enn på toalettene og andre anviste plasser. Ved urinering andre plasser ilegges en bot på kr 300,-. 
4.2. Ved legemsfornærmelse vil man kunne bli utvist fra leirområdet. 
4.3. Tyveri kvalifiserer til bortvisning fra leiren. 
4.4. Ved hærverk på andres eiendom vil man kunne bli utvist fra leirområdet. 
4.5. Unødvendig bruk av brannslukningsapparat medfører bot på kr. 1000,-. 

5. Rusmidler 

5.1. Alkohol skal ikke bæres synlig, eller nytes, i leirområdegater, stevnehall, miljøtorg, idretts- og tevlingsområder samt alle andre fellesområder i tilknytning til stevnet, såfremt arrangør ikke har skjenkebevilling for området. Personer som viser seg overstadig beruset på disse områdene vil bli bortvist fra fellesarealet. 
5.2. Oppdages brudd på punkt 5.1 vil uåpnede flasker med alkohol bli beslaglagt. Åpnede flasker vil bli uttømt. 
5.3. Bruk eller besittelse av ulovlige rusmidler er ikke tillatt. 

6. Generelt om brudd på ordensreglement 

6.1. Brudd på ordensreglementet vil bli rapportert til NBUs sentralstyre. Styrets vurdering kan resultere i organisasjonsmessige reaksjoner, jf. § 1.5 i NBUs vedtekter. 
6.2. Brudd på ordensreglement kan føre til bortvisning fra stevnet. Vaktleder har fullmakt til å forta slik bortvisning. Vaktleders avgjørelse kan ankes til en komité som består av leder i hovedkomiteen, styreleder og generalsekretær i NBU. Flertallet i organet avgjør anken. Resultatet er endelig. Den som anker møter personlig. 
6.3. Vaktleder har myndighet til å ilegge bøter. Tilstrekkelig grove overtredelser vil bli politianmeldt. 
6.4. Vaktlaget har myndighet til å beslaglegge gjenstander som blir brukt ved brudd på reglementet eller som på annen måte volder ulempe for andre. Gjenstanden kan beholdes av vaktleder til stevnets slutt. 
6.5. Betaling av ilagt bot, skal skje umiddelbart. 
6.6. Vaktleder har overordnet myndighet til å håndheve dette reglementet. 

7. Strøm

7.1. Strømforsyning i leir skal kun brukes til fylkeslagenes miljøtorg og arrangørs salgsvogn(er). 

8. Motorkjøretøy i leiren 

8.1. Parkering av motorkjøretøy som vaktleder ikke har godkjent som boenhet er ikke tillatt. Parkering skal foregå på anvist parkeringsplass. 
8.2. Bare motorkjøretøy registrert som buss (klasse D) eller bobil, som blir forsvarlig sikret, og som er beregnet på overnatting, skal i utgangspunktet kunne parkeres i leiren. Ansvarlig for hvert enkelt motorkjøretøy må skrive under på at han/hun er ansvarlig for sikkerheten rundt kjøretøyet, noe som blant annet innebærer at motoren ikke skal kunne startes. I motsatt fall vil ikke kjøretøy kunne parkeres inne på leirområdet. Et hvert brudd på vaktleders instrukser angående motorkjøretøy vil kunne føre til bortvisning av kjøretøy og den ansvarlige. 

9. Nærmere tolkninger 

9.1. Ved tvil om tolkning av ordensreglementet har vaktleders tolkning avgjørende vekt. Tolkningene eller avgjørelsen kan ankes til en komité bestående av følgende tre medlemmer; leder i hovedkomiteen, styreleder og generalsekretær i NBU. Flertallet i organet avgjør anken.