logo

Du er her:

Behold boplikten og konsesjonsloven!

Regjeringa ønsker å fjerne boplikten og konsesjonsloven i landbruket. Organisasjonene bak "Slipp oss til" mener dette er en dårlig idé for norsk matproduksjon og rekruttering til landbruket.

Aksjon 2014

 

Norges Bygdeungdomslag har sammen med Natur og ungdom og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sendt høringssvar til landbruks- og matdepartementet angående fjerning av boplikt og konsesjonsloven. 

Her kan du laste ned høringssvaret vårt.

Norges Bygdeungdomslag, Natur og ungdom og Norsk Bonde og Småbrukarlag er organisasjonene bak "Slipp oss til - Ungdom inn i landbruket" og vi sendte tidligere i januar inn høringssvar til Landbruks- og matdepartementets forslag om å oppheve lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven), samt å oppheve enkelte bestemmelser i lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten (odelslova) som omhandler boplikt.

I høringen skriver vi at vi stiller oss negative til forslaget om å oppheve konsesjonsloven da vi mener at dette vil gjøre det enda vanskeligere for unge å kjøpe gårdsbruk. Vi frykter at bortfall av konsesjonsloven vil føre til at landbrukseiendommer vil havne i hendene på kapitalsterke mennesker, framfor landbruksinteresserte ungdommer med mindre kapital. Et gårdsmarked som i størst mulig grad skal styres av kjøpers lommebok åpner for at gårdsbruk i større grad vil bli ansett som ferie- og fritidseiendommer. Vi er redd dette vil svekke gårdsdrift og matproduksjon.

Bortfall av konsesjonsloven vil føre til at markedet bestemmer prisen på det enkelte gårdsbruk. Vi oppfatter dette som en engangsgevinst for dagens eiere og vanskeliggjør gårdskjøp for de som vil drive næring.

Vi jobber for levende bygder i hele landet. Levende bygder forutsetter at det er lys i alle vinduer, noe boplikten i dag bidrar til. Videre er levende bygder avhengig av landbruk, og et landbruksmiljø. Vi er overbevist om at bønder trenger fagmiljøer og naboer som tolererer gjødselspredning, traktorkjøring og dyr på beite. Dersom flere og flere gårdsbruk havner i hender på pengesterke, framfor landbruksinteresserte, frykter vi at dette gir negative effekter på de få bøndene som er igjen i den enkelte bygd, og setter begrensninger for maskinsamarbeid og fagmiljøer. Dette vil neppe øke rekrutteringen og optimismen i det norske landbruket.

 

Om Slipp oss til – ungdom inn i landbruket
«Slipp oss til» er et samarbeid mellom Natur og Ungdom, Norges Bygdeungdomslag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Vi jobber for gode vilkår for ungdom som vil inn i landbruket. Et av tiltakene er driften avwww.gardsbruk.no der gårder legges ut for salg. 

Kontakt

Telefon: 22 05 48 00

E-post: post@nbu.no

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt