Sammensetning av nemnd

Nemnda burde bestå av leder pluss tre til fire andre. Del døgnet opp slik det passer og fordel ulike oppgaver på alle i nemnda.

Vervet

Det er litt forskjellig hvilke oppgaver som legges til dette vervet, men her er noen oppgaver:

 • Å finne nok frivillige til C-vakter og forlpeiningsvakter
 • Varsle naboer
 • Sikkerheten på stevnet
 • Utarbeide ROS-analyse og beredskapsplan
 • Varsle og holde kontakten med brannvesen og politi
 • Innsjekk av vogner. Inkl salg av varslere, gassalarmer og slukkere
 • Grunneierkontakt
 • Litt dugnadskoordinering

Vakthold

A-vakter

A-vaktene er medlemmer og varamedlemmer til representantskapet, disse går etter en vaktmatrise satt opp av vaktleder. De skal ha samband, notatsaker, og lommelykt.
Det er A-vaktene som streifer rundt, er øynene i leiren med sambandet klart. A-vaktene løser opp i de fleste sakene, og er de som alltid må respondere på saker som oppstår. 

Instruks for A-vakt lages av vaktleder, og legges frem til orientering på første representantskap.
A-vaktene må være i leir eller der de er plassert hele tiden, og styres av vaktleder.
A-vaktene skal ha en matbong for valgfri varmmat og to drikkebonger på valgfri drikke hver vakt. Er det varmt bør det vurderes å gi mer også. Det må stilles ett soverom til rådighet for vakter som vil sove før, eller etter vakt.

B-vakter

B-vaktene er fra fylkeslaga, ofte lokallagsledere og disse har i hovedsak ansvar for å passe på det fellesområdet de er tildelt. De går vakt etter matrise satt opp av vaktleder, og dekker normalt sett ikke hele døgnet. De er en form for trivselsagenter i sitt fylke, de ser til at folk har det bra.  Det er de som er øynene inn i hvert fylke, er ofte gode å ha når noe skjer.

C-vakter

C-vaktene er dugnadsfolk skaffet av HK, ofte bondelaget og lignende. 

Vanlige oppgaver for C-vakter er

 • Vakt i inngangen
 • Streifvakt
 • Plukke søppel
 • Gå manngard rundt gjerdet
 • Parkeringsvakter
 • Storteltvakthold
 • Brannvakt ved griller
 • Annet forefallende

Registrering av dugnadsfolk

Beredskapsplan og ROS-analyse

Brannvesen og politi

Nabovarsler

Radioer

Norsk Folkehjelp/Røde kors

Profesjonelt vakthold