logo

Du er her:

NBU presenterer: Kristelig Folkeparti!

I ukene fram mot valget kommer vi til å presentere politiske partier på nbu.no


Lurer du på hva de ulike partiene mener om distrikt, landbruk, klima, samferdsel, skole og helse? Vi har tatt en titt på partiprogrammene til de ulike og gir deg en oversikt. Nå er det Kristelig folkeparti sin tur!

Helse: 

Vil styrke skolehelsetjenesten og øremerke midler til denne. 
Reformere tannhelstjenesten til å hvile på et offentlig ansvar. 
KrF er åpne for kommersielle aktører i helsetjenesten

Skole:

Krf vil innføre et undervisningsopplegg kalt «Livsmestring» med temaer som personlig økonomi, samlivslære og kommunikasjon i nære relasjoner.
 

Samferdsel: 

Vil at flere skal velge kollektivt og at dette må lønne seg.
KrF vil jobbe for omlegging til CO2-nøytralt drivstoff og bruk av lavutslippsbiler.

Klima:

KrF vil lede an i fullstendig utfasing av all bruk av fossile energikilder gjennom å legge om til en utslippsfri transportsektor. 
De vil gi bistand til fornybar energi i utviklingsland og styrke statlig eide selskap til evne til å investere i fornybar energi.

Landbruk: 

KrF til ha en vekst i norsk matproduksjon som er større en befolkningsveksten. 
De vil beholde odelsloven og vil at tilskuddsordninger må ta på alvor regionale forskjeller. 
De vil videreføre samvirket og ha et sterkt jordvern.

Distrikt:

KrF vil styrke pendlerfradraget for å bidra til bosetting uten for pressområdene. 
De vil flytte flere statlige virksomheter ut i distriktene.

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt