TEKST Inger Johanne Brandsrud, bygdepolitisk nestleder i Norges Bygdeungdomslag.
Artikkelen er publisert i en rekke landsdekkende, regionale og lokale aviser, blant annet i Nationen

I dag hører vi stadig oftere om ungdommer som sliter på ulike måter. Historier om ungdommer som opplever psykiske vansker, kropps- og prestasjonspress eller som blir mobbet er blitt hverdagskost, og disse negative faktorene belaster individets liv i dag. Ifølge Statistisk Sentralbyrå er det i de nordligste fylkene og i Møre- og Romsdal at helsestasjonstilbudet for ungdom er dårligst. Ikke overraskende er tilbudet desidert best i byene. Det er imidlertid ingen grunn til å tro at ungdom i byene sliter mer og har dermed et større behov for en helsestasjon i nærheten enn ungdom på bygda. Det er derfor trist at ungdommer i bygdene har et dårligere tilbud. Dette er kommunene nødt til å gjøre noe med.  

Stortinget har vedtatt at det skal bo folk over hele landet. Hvis ungdom skal vende tilbake til hjembygda, bli værende på bygda eller bosette seg i periferien, for eksempel etter endt studiegang, må det også være et godt tilbud for både dem og neste generasjon. Det må være et trygt oppvekstmiljø, der deres barn kan få den støtten de trenger fra lokalsamfunnet. Her kommer helsestasjonen inn som en viktig bidragsyter. Tanken om at helsestasjonstilbud er rettet direkte mot ungdom ser ut til å være fraværende i mange kommuner, er enda et bevis på at Distrikts-Norge ikke har økonomiske muskler til å ta vare på ungdommen. 

For at vi skal nå målet om bosetting i hele landet, og oppfordre ungdommer til å flytte til Distrikts-Norge, må institusjoner, som helsestasjon for ungdom, på plass i alle kommuner. Alle ungdommer må få mulighet til å få den hjelpen de trenger, før utfordringene blir så store at de får vedvarende konsekvenser, kanskje for resten av livet. Dette vil også få ringvirkninger for resten av lokalsamfunnet. For at vi skal møte de kravene som samfunnet stiller i årene framover, med endret klima og miljø, økonomi og teknologi, trenger vi friske ungdommer som er klare til å ta fatt på den oppgaven det er å utvikle samfunnet og landet i en positiv retning.