logo

Du er her:

For norske bygder og norsk landbruk

Uttale fra bygdepolitisk utvalg vedtatt april 2015: For norske bygder og norsk landbruk

Vårens jordbruksforhandlinger nærmer seg med stormskritt. For Norges Bygdeungdomslag (NBU) er jordbruksoppgjøret et svar på om det er politisk vilje til å satse på rekruttering, miljø og landbruk over hele landet. Med i overkant av 7000 medlemmer spredt over store deler av landet, har NBU mange fremtidige matprodusenter.  Vi mener at det må gjøres tiltak for at veien til landbruket skal bli enklere for ungdommen, og setter vår lit til politikerne som skal fohandle under vårens oppgjør.

Ungdom: Gjennomsnittsalderen ved en gårdsoverdragelse er i dag passert 50 år. For å kjøpe en gård kreves det mye kapital, noe mange nyutdannede ikke har. Derfor bør staten etablere et «Ung bonde-tilskudd», som innebærer at bønder under 30 får en engangsutbetaling ved gårdsoverdragelsen. Dette beløpet er på 15% av omsetningen på gården. Tilskuddet forplikter også at gården driftes i minimum 10 år. Dette vil være en enorm hjelp for ungdom som vil ta over et gårdsbruk.   

Distrikt: NBU jobber for levende bygder i hele landet. Det vil være svært viktig å utnytte hele landet, også de mindre produktive områdene. NBU ser derfor på muligheten til å endre melkekvoteregioner etter topografi og klimatiske ulikheter. Ta for eksempel Hedmark og Oppland. I stedet for to fylker, burde det heller være en region som omfattet Gudbrandsdalen og Østerdalen, og en som tok for seg flatbygdene rundt Mjøsa. Da vil regionene være mer like, og en sentralisering fra dalstrøkene ned til flatbygdene kan bli unngått.

Struktur: Dagens politikk fører oss på en vei som leder mot større bruk og en sterk sentralisering. Når brukene blir større, kreves det også mer kapital, noe som kan være til hinder for ungdom som vil ta over gårder. Færre og større enheter vil og kunne sørge for at det i små bygder kanskje bare blir igjen en eller to bønder, og hvilket produsentmiljø vil dette gi? Det bør derfor komme et makstak for tilskudd på 1,5 millioner kroner. Tilskuddsmidler skal brukes for å kompensere driftsulemper, ikke stimulere til stordriftsfordeler.

Norges Bygdeungdomslag håper både regjering, Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget ser nøye på våre innspill, og har disse høyt i fokus når jordbruksforhandlingene starter. Norsk landbruk uten rekrutering av ungdom, er så godt som et dødt landbruk!

 

Jon Einar Hulleberg,
Bygdepolitisk utvalg i Norges Bygdeungdomslag

Kontakt

Telefon: 22 05 48 00

E-post: post@nbu.no

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt