logo

Du er her:

Lokaldemokrati og frihet til bosetting må vektlegges i kommunereformen

Denne uttalen ble vedtatt på NBUs årsmøte i 2014.

Regjeringen har varslet landets største kommunereform noensinne. Årsmøtet i Norges 
Bygdeungdomslag ber om at lokaldemokrati og frihet til bosetting settes høyere på agendaen i 
forbindelse med reformen. 

En framtidig kommunestruktur må ikke utelukkende gjøre store kommuner større, men utformes slik 
at hensynet til lokalmiljø og nærhet til kommunale tjenester blir ivaretatt også ute i bygdene. 
Regjeringens ekspertutvalg var klare i sin tale: 100 kommuner er nok. Norges Bygdeungdomslag 
mener framtidens kommunestruktur i hovedsak må utformes av lokalbefolkningen selv, siden det er 
disse som skal leve med konsekvensene. 

Utvalgets mål var kommuner som best mulig oppfyller alle oppgavene de har. Kvalitet kan være 
vanskelig å måle, men et greit sted å starte – i et tema som når alt kommer til alt handler om 
demokrati – er å spørre innbyggerne. Forskning viser at folk i små kommuner er mer tilfreds med 
omsorgs-, oppvekst- og grunnskoletjenestene enn i store kommuner. Mulighetene til å påvirke 
tilbudet er større her enn i større kommuner. 

Når Europarådets pris for godt styresett ble delt ut tidligere i år hadde fem av kommunene som 
utmerket seg både for lokaldemokrati og gode tjenester færre enn 15.000 innbyggere. Skal vi tro 
ekspertutvalget har ikke disse kommunene livets rett. Det er noe som skurrer. 
Norges Bygdeungdomslag ønsker at det skal være mulig å leve gode liv også i Bygde-Norge med 
nærhet til rettmessige tilbud, og anser tvangssammenslåing av kommuner som en trussel mot dette. 
Nærhet til kommunale tilbud er like viktig for boligattraktiviteten i bygder, som i byer og tettsteder. 
Kommunale tilbud i utkantene kan ikke ofres for å realisere grandiose sentrumsutviklingsplaner. 

Effektivisering og stordriftsfordeler er blant de fremste argumentene for sammenslåing. 
Dette fordrer sammenslåing, og i de fleste tilfeller sentralisering av tilbud, noe som for mange vil 
innebære et nærmest fravær av kommunale tilbud og fungere som et incentiv for å flytte etter 
tilbudene. 

Et av de viktigste målene ved kommunesammenslåing er å redusere byråkratiet. Dette er for all del 
positivt, men ingenting taler for at sammenslåing er riktig vei å gå. Danske kommuner bruker nesten 
én milliard mer på administrasjon nå enn de gjorde før sin omfattende kommunereform. 
Mange distriktskommuner har betydelige utfordringer, og disse må tas tak i, men at regjeringens 
kommunereform er riktig løsning overalt er ikke vi sikre på. Kommunesammenslåing kan spare oss 
for mange kostnader, men det finnes andre verdier enn de vi kan måle i penger.

Årsmøtet i Norges Bygdeungdomslag sier ja til et levende lokaldemokrati og et samfunn som 
tilrettelegger for enkeltindividets frihet til bosetting, og mener disse prinsippene må tillegges 
større vekt i kommunereform. 

Kontakt

Telefon: 22 05 48 00

E-post: post@nbu.no

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt