logo

Du er her:

På tide med et klimaks i klimapolitikken

Denne uttalen ble vedtatt på NBUs årsmøte 2014.

Vi er i dag vitne til et klima i endring. Senest i vår fikk mange bygdesamfunn merke konsekvensene av 
klimaendringene da flom nok engang raserte store områder i Øst-Norge. Klimapolitikken burde være 
langt høyere prioritert enn det vi er vitne til i dag, og det må den sittende regjeringen sørge for – før 
det er for sent.

I mai kom FNs klimapanel, IPCC, ut med en ny rapport om klimaendringene. Rapporten er svært 
dyster lesning og konkluderer, om noen skulle være i tvil, med at klimaendringene er
menneskeskapte. Rapporten forteller oss at vi i løpet av de neste 15 årene er nødt til å få ned CO2 -
mengden i atmosfæren, gjør vi ikke det vil vi få en ukontrollert klimautvikling med minimum fire 
graders temperaturstigning. 

Norges Bygdeungdomslag mener at klimapolitikken må vies langt større oppmerksomhet hos 
politikerne. For å klare omstillingene til et bærekraftig lavutslippssamfunn må det bevilges mer 
penger til fornybar energi. Det ligger et enormt potensiale innen fornybar energi, hvor Norge har 
store satsingsmuligheter, for eksempel innen vindkraft, bølgekraft og solkraft. Det har skjedd mye de 
siste årene, men det er fortsatt mye som står igjen.

Klimautfordringene handler i hovedsak om å erstatte fossil energi med fornybar energi. Mye kan 
løses ved å bytte ut sort karbon som olje, med grønt karbon fra skogen. Skogen har stort uutnytta 
potensiale. Bedre bruk av skogens ressurser og satsing på andre fornybare energikilder, vil sikre 
norske arbeidsplasser i Bygde-Norge. Det er å regne med at sysselsettingen innen olje- og 
gassbransjen på sikt vil reduseres. Med målrettede tiltak innen fornybar energi, som attpåtil vil gagne 
klimaet, vil regjeringen kunne sørge for en fortsatt høy sysselsetting her i landet, også om 40 år.
CO2 -utslippene i Norge har ifølge Statistisk Sentralbyrå holdt seg relativt stabile, men med en svak 
økning de siste årene. Det er likevel verdt å merke seg at utslippene per innbygger er dobbelt så stort 
i Norge som i nabolandet vårt Sverige. 

Norges Bygdeungdomslag, samlet til årsmøte på Hvam mener at Norge, med de ressursene vi har, 
har et internasjonalt ansvar til å gå foran. Omleggingen må begynne nå!

Kontakt

Telefon: 22 05 48 00

E-post: post@nbu.no

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt