Trygge arrangement

Det er arrangør sin oppgave å sørge for at alle har en fin opplevelse, at ingen alvorlige hendelser skjer, og å håndtere de hendelser som eventuelt måtte skje.

NBU har en beredskapsplan som sier noe om hvordan vi skal handle når en krise inntreffer. Det viktigste innholdet i beredskapsplanen er to ting: At det i NBU er generalsekretær (ansatt på kontoret) som er beredskapsansvarlig i NBU og som leder arbeidet ved de store krisene, og at det skal varsles «oppover» i organisasjonen når noe alvorlig skjer. Hvis det skjer noe alvorlig, farlig eller ubehagelig på et arrangement du er med på å arrangere eller deltar på, så skal det varsles til lokallagsleder, fylkesleder og i de mest alvorlige tilfellene til leder i sentralstyret og generalsekretær. 

Alle fester, stevner og åpne banketter bør søkes om eller meldes til det lokale politiet på forhånd. Politiet er interessert i at alle arrangement skal være trygge, og det er viktig med et godt forhold til dem. De kan svare på spørsmål, og hjelper oss som arrangører med å ivareta alles sikkerhet. 

Ved alle arrangement er det lurt å tenke gjennom risikoer på forhånd. Hva kan skje, hva kan skje som er farlig for folk og utstyr, hvordan kan vi unngå at det skal skje? Det er lurt å finne ut hvor nødutganger er, hvor brannslokkingsutstyr finnes og hvordan man bruker det, og hvor det finnes førstehjelpsutstyr. Det bør på alle arrangement være en hovedansvarlig som er myndig og edru. I tillegg bør det være tilstrekkelig vakthold, særlig på kvelds- og nattestid, til at lokalet kan evakueres eller uønskede hendelser kan håndteres. 

Ingen skal oppleve grenseoverskridende atferd, seksuell trakassering eller overgrep på arrangement i NBU. Alle medlemmer, tillitsvalgte og deltakere har ansvar for å forvalte en organisasjonskultur hvor vi omgås hverandre med respekt, og hvor folk sine grenser ikke blir tråkket over. NBU skal være et trygt sted å engasjere seg. Hvis du opplever grenseoverskridende atferd, trakassering eller overgrep kan du varsle om dette. Varsler rettes til generalsekretær. Hvis du ser eller hører om noen andre som blir utsatt for noe du mener er uakseptabelt kan du også varsle om dette. Hvis du ikke ønsker å varsle til generalsekretær kan det varsles til leder av sentralstyret. Alle varsler håndteres konfidensielt.

Beredskapsplan for Norges Bygdeungdomslag

Denne beredskapsplanen er utarbeidet av NBUs sentralstyre i samarbeid med vaktlederkollegiet. Den er utarbeidet for å kunne brukes av alle ledd i organisasjonen, på alle arrangement. På sentrale arrangement blir denne beredskapsplanen komplettert med en egen arrangementsspesifikk beredskapsplan. Beredskapsplanen ble vedtatt første gang i 2017. Det er NBUs representantskap som vedtar endringer i beredskapslanen.

Ansvarsfordeling

Generalsekretær har øverste beredskapsansvar i NBU, og leder en eventuell krisestab hvis annet ikke er avtalt. Krisehåndtering skal i all hovedsak følge administrativ linje. Ved lokale og regionale arrangement, og hvor generalsekretær ikke er tilstede, kan ansvaret delegeres. 

Alle arrangement i NBU skal ha en hovedansvarlig, som er myndig, og som leder krisehåndtering fram til en eventuell krisestab tar over. 

Du finner Beredskapsplan under "For arrangøren" i nedlastingssenteret.

Narkotikaforebyggende arbeid

NBUs arrangementer skal ikke være arenaer hvor ungdom rekrutteres til ulovlig rusbruk eller blir satt under press i tilknytning til dette. NBUs arrangementer skal være en trygg arena for ungdom hvor miljøet skal preges av trygghet, omsorg og åpenhet.

Du finner Plan for narkotikaforebyggende arbeid under "For arrangøren" i nedlastingssenteret.