Hva er Frifond?

Frifond er en støtteordning som gir tilskudd til lokallag i landsdekkende, frivillige og demokratiske organisasjoner. Sentralleddet skal utbetale nye Frifondmidler til lokallag som har levert rapport for forrige år senest 31. desember i utdelingsåret.

Lokallag som mottar frifondstøtte skal bruke midlene på lokal aktivitet som er åpent og tilgjengelig for alle medlemmer. 

Eksempler på ting du kan bruke Frifond på:

 • Utgifter knyttet til medlemsaktivitet som leie av lokaler og utstyr, innkjøp av dekor, honorar til eksterne bidragsytere (foredragsholdere, musikere og liknende), mat og alkoholfri drikke
 • Utgifter til arrangementer i forbindelse med vårsprell, aksjonsuka, bygda er for alle
 • Tevling og tevlingskurs
 • Temakvelder og informasjonskvelder
 • Bowling, klatrepark, leirdueskyting og liknende 
 • Turer og utflukter for medlemmer i lokallaget, for eksempel hyttetur 
 • Fest, så lenge pengene ikke brukes på alkohol eller andre rusmidler

Man kan ikke bruke Frifond på:

 • Høstkurs, årsmøter, styremøter og annen aktivitet for tillitsvalgte
 • Sentrale arrangementer som Landsstevne og Høstarrangementet
 • Innkjøp av varer som skal selges. For eksempel kioskvarer eller lokallagsgensere
 • Administrasjonskostnader som for eksempel strøm, bankgebyrer og kommunale avgifter
 • Lønn eller honorar til medlemmer, familie, venner eller bekjente
 • Alkohol eller andre rusmidler
 • Investeringer, innsamling eller andre måter å bygge egenkapital på (for eksempel oppussing, kjøp av eiendom eller aksjer)
 • Arrangementer eller aktivitet utenfor Norge
   

Fordeling av midler fra Frifond

Vedtatt av sentralstyret 3. mars 2024.

Kriterier for å få Frifondmidler

Kriterier til lokallagene i Norges Bygdeungdomslag for tildeling av Frifondmidler:

 • Levert årsrapport og fått dette godkjent senest 31. desember forrige år.
 • Levert rapport for bruk av eventuelle tidligere Frifondmidler og fått dette godkjent senest 1. desember inneværende år.
 • Ubrukte midler må være tilbakebetalt før utdeling av nye Frifondmidler, senest 10. desember inneværende år.
 • Ha minst 5 styremedlemmer.
 • Har minst 5 tellende medlemmer under 26 år ved utgangen av forrige år.

Fordelingsnøkkel

 • 5 % av tildelte Frifondmidler går til sentral administrasjon.
 • 7 000 kr. går til NBUs aktivitetspris, og 5 000 kr. går til NBUs tevlingspris. Disse blir utdelt på årsmøtet.
 • Lokallag som oppfyller kriteriene for å få Frifondmidler, og har fått godkjent årsmeldingsskjema senest 1. oktober forrige år, får 5 000 kr. ekstra i aktivitetsstøtte.
 • De resterende midlene deles likt på antall tellende medlemmer i organisasjonen, og fordeles til aktive lokallag basert på antall tellende medlemmer i laget ved utgangen av forrige år.
 • Ny- og restartede lokallag som startet opp forrige år regnes som «godkjent før 1. oktober».

Rapportering

Lokallagene skal levere en rapport på Frifondsmidler i tillegg til årsrapport. Frist for å sende inn rapport er 1. desember året etter utdelingen. I tillegg må eventuelle restmidler betales tilbake til kontonummer 8101.06.10605 senest 10. desember. Det kan bli tatt stikkprøver av regnskap for å sjekke at lokallagene har nødvendige bilag.

Lokallagsleder får tilgang til rapporteringsskjema.

Rapporten skal inneholde:

 • Når og hvor mye lokallaget har fått utbetalt i Frifondmidler.
 • Bekreftelse på at pengene er brukt i tråd med retningslinjene.
 • Enkelt regnskap som inneholder dato pengene ble brukt, beskrivelse av hva de ble brukt til og beløp.
 • Oversikt over eventuelle restmidler.

Utbetaling av midler

Sentralleddet skal utbetale nye Frifondmidler til lokallag som har levert rapport for forrige år, senest 31. desember i utdelingsåret.

Frifondmidler skal brukes på lokal aktivitet for ungdom under 26 år i lokallaget.

Sentralleddet er ansvarlig for at lokallagene bruker pengene til riktig formål, og kontrollerer rapportene som blir sendt inn fra lagene.

Lokallagene kan klage på fordelingen til arbeidsutvalget ved å henvende seg til generalsekretær. Klagen må være mottatt innen tre uker etter offentliggjøring av fordelingen.

 

Ofte stilte spørsmål

Må vi søke om Frifondsmidler?
Nei. Så lenge dere oppfyller kravene til utdeling av midler, vil dere få friske midler så fort dere har rapportert. Dersom dere ikke fikk Frifondsmidler forrige år, vil dere få friske midler ved første utbetaling.

Når får vi utbetalt pengene?
Pengene blir utbetalt periodevis én gang i måneden fra juli til og med desember.

Hva kan vi bruke Frifondmidlene på?
Frifondmidlene skal brukes på aktivitet som er åpent for alle medlemmer, arrangert av lokallaget for ungdom i nærmiljøet. Se eksempler over. 

Kan vi bruke pengene på fest?
Ja, men ikke på alkohol eller andre rusmidler. 

Hva er et tellende medlem?
Et tellende medlem er et medlem som har betalt medlemskontingenten og er under 26 år.

Kan man klage på fordelingen?
Lokallagene kan klage på fordelingen til arbeidsutvalget, bestående av styreleder, bygdepolitisk nestleder og organisatorisk nestleder. Klagen må være mottatt innen tre uker etter offentliggjøring av fordelingen. Klage sendes til general@nbu.no og leder@nbu.no.

Hvordan rapporterer vi?
Rapportering skjer ved å fylle ut skjemaet lokalagsleder har fått tilsendt fra Norges Bygdeungdomslag sentralt. Rapportering må gjøres innen 1. desember.

For hvilken periode rapporterer vi?
Perioden pengene kan brukes er fra lokallaget mottar de på konto til 1. desember året etter.