Mesterskapsplan

Norges Bygdeungdomslags mesterskapsplan er det styrende dokumentet når det gjelder hvilke tevlinger som skal arrangeres på de sentrale arrangementene, Landsstevne og Høstarrangementet.

I tillegg til de tevlingene som står på mesterskapsplanen står arrangør fritt til å legge til andre tevlinger. Mesterskapsplanen er også kjekk å bruke i fylkene, for å lettere kunne bestemme hvilke tevlinger det skal kvalifiseres til på fylkesnivå, og når på året dette skal skje.

Det er tevlingsnemnda som fremmer mesterskapsplanen for sentralstyret etter at forslaget har vært ute på høring før jul. Høringsrunden blir tatt til etterretning, og sentralstyret vedtar på første styremøte etter nyttår mesterskapsplanen for det neste året. På 1. representantsskap orienteres fylkene om mesterskapsplan både for inneværende år og neste år. 

Har du innspill til NBUs mesterskapsplan, ta kontakt med tevlingsleder.

Mesterskapsplan 2020 (PDF, 146KB)

Mesterskapsplan 2021 (PDF, 169KB)

Deltakerkvoter

Deltakerkvotene er et godt dokument å bruke for tevlingsansvarlige på de sentrale arrangementene våre, og fylkestevlingslederne må forholde seg til kvotene når de melder på deltagere til tevlingene på disse arrangementene.

Tevlingsnemnda er ansvarlige for kvotene, og disse vedtas av sentralstyret. Kvotene revideres hver høst av tevlingsnemnda og sendes ut til tevlingslederne i fylkene. De er ikke ute på høring med mindre det gjøres store endringer. Allikevel kan fylkene komme med tilbakemeldinger. Sentralstyret tar fylkenes tilbakemeldinger og tevlingsnemndas forslag til etterretning og vedtar deltagerkvotene for neste år på siste styremøte før jul.

Deltakerkvoter 2020 (PDF, 159KB)

Deltakerkvoter 2021 (PDF, 159KB)

Satsliste

Satslista er ei liste over satsene per tevling per deltager/lag på de sentrale arrangementene. Det er etter denne satslista fylkene blir fakturert for tevlingsavgift på Landsstevne og Høstarrangementet.

Den blir revidert annethvert år av tevlingsnemnda.

Satsliste (PDF, 120KB)

Pokaler

I Norges Bygdeungdomslag deler vi ut flere pokaler og ledertrøyer hvert år. De fleste av disse er vandrepokaler. En vandrepokal er en pokal et lag eller en person vinner og får oppbevare midlertidig. Neste gang det deles ut pokal i tevlingen er det den samme pokalen som sendes videre. Dette gjør at pokalen "vandrer" videre.

Vandrepokaler

  • Tevlingspokalen deles ut på Landsstevne til beste tevlingsfylke på foregående Høstarrangement og daværende Landsstevne.
  • Sirkelpokalen deles ut på Høstarrangementet til den med best resultater sammenlagt i alle eksteriørbedømmingene inneværende år.
  • Sauepokalen deles ut på Høstarrangementet til den med best poengsum i NM i Eksteriørbedømming av sau. Denne pokalen er gitt av Norsk Sau og Geit, tidligere Norsk Sau- og Geitalslag.
  • Vandrepokal i fotball deles ut på Landsstevne til det laget som vinner fotballcupen.
  • Vandrepokal i volleyball deles ut på Landsstevne til det laget som vinner volleyballcupen.
  • Vandrepokal i tautrekking deles ut på Landsstevne til det damelaget og det herrelaget som vinner tautrekkingscupen.

Andre pokaler

  • Kongepokalen deles ut annethvert år til norgesmesteren i motorsag og pløying. Den deles ut på Høstarrangementet til norgesmesteren i motorsag og til norgesmesteren i pløying under Norsk Pløying sitt norgesmesterskap på høsten. Kongepokalen bekostes av Det kongelige hoff.
  • Landkreditts swingtevlingspokal gis til de av parene som havner på pallen i hver klasse. Disse pokalene er gitt av Landkreditt Bank.

Ledertrøyer

Ledertrøye deles ut til den tevleren på Landsstevne og Høstarrangementet som har tevlet best under arrangementet.

Tevlernes gule ledertrøye deles ut til Landsstevnets beste tevler etter endt tevlingsdag, og på siste premieutdeling til den med sammenlagt best tevlingsresultat.

Tevlernes oransje ledertrøye deles ut til Høstarrangementets beste tevler.