Bankkonto

Alle lokallag og fylkeslag bør ha en bankkonto. For å endre hvem som har tilgang til kontoen må lagets oppføring i Brønnøysundregisteret oppdateres. Da trengs protokoll fra årsmøtet og personnummeret til alle styremedlemmer.

Les mer på brreg.no

Utleggsskjema

Dette skjemaet kan brukes når du har kjøpt billetter til fly, tog, buss og lignende eller har kjøpt andre varer. Du fyller ut skjemaet og summerer sammen kostnadene. Kvitteringene skannes eller leveres inn sammen med skjemaet.

Utleggsskjema (XLS, 71KB)

Reiseregningsskjema

Dette skjemaet brukes når du skal ha godtgjørelse for bilkjøring. Det er viktig at du fyller ut reiseformål, reiserute med fra- og til-adresse og signerer skjemaet.

Reiseregningsskjema med kjøregodtgjørelse (XLS, 76KB)  

HONORARSKJEMA FOR tillitsvalgte (XLS, 72KB)

Regnskapsmal

Regnskapsmalen kan brukes til å føre lokallagets eller fylkesleddets regnskap. Husk å ta var på alle bilag og nummerer de med samme bilagsnummer som i malen.

REGNSKAPSMAL (XLSX, 53KB)

Momskompensasjon

Momskompensasjon er en ordning som skal kompensere for kostnader frivillige organisasjoner har til merverdiavgift på kjøp av varer og tjenester. Hvert lokal- og fylkeslag kan søke kompensasjon for sine samlede driftskostnader, det vil si summen av alle kostnadene i fjorårets regnskap. 

Alle lokal- og fylkeslag som har fått godkjent årsmeldingsskjema blir med i den sentrale søknaden til NBU. 

Pengene blir overført til lagets konto i desember.

Frifond

Lokallagene mottar frifondsmidler av NBU sentralt etter at årsmeldingsskjemaet er sendt inn og godkjent.

Retningslinjene for Frifondsmidler i NBU vedtas hvert år av sentralstyret. I retningslinjene vises fordelingen av Frifond Organisasjonsmidler. 

5 % av midlene blir brukt til administrasjon.
8 000 kr til nyoppstartede lokallag eller restartede lokallag uten penger på bok ved innleering av årsmeldingsskjema innen 1.oktober.
7 000 kr til NBUs aktivitetspris og 5 000 kr til NBUs tevlingspris, disse prisene blir utdelt på årsmøtet.
5 000 kr i grunnstøtte til alle lokallag som oppfyller kriteriene for å få Frifondsmidler og får godkjent årsmeldingsskjema innen 1. oktober.
De resterende midlene som er igjen fordeles etter antall tellende medlemmer i lokallaget pr 31. oktober og blir fordelt på de lokallagene som har fått godkjent årsmeldingsskjema innen 31. oktober.

Midlene skal brukes på lokal aktivitet i lokallaget til medlemmer under 26 år. Frifondspengene skal utbetales til lokallagene innen 31.desember og må brukes opp av lokallaget innen 30. juni året etter.  

Kriterier til lokallag i Norges Bygdeungdomslag for å få støtte fra Frifond Organisasjon

  • Levert årsmeldingsskjema for det inneværende år inkludert vedlegg innen 31. oktober og fått dette godkjent. 
  • Har minst fem styremedemmer.
  • Har minst fem tellende medlemmer under 26 år ved utgangen av forrige år.

Forsikring

Når en arrangerer aktiviteter i alle ledd i organisasjonen er en både som arrangør og deltaker dekket av forsikringer som NBU har forhandlet frem. Under finner du litt informasjon om forsikringene. Ta kontakt med sekretariatet på hei@nbu.no ved uhell, eller mer detaljert informasjon. Leid utstyr er ikke dekket. 

Ansvarsforsikring
Interesseorganisasjon – dekning kr 20 000 000
Ansvarsforsikringen gjelder for NBU i egenskap av arrangør av div. arrangement f.eks. landsstevne/høststevne og fylkesvise sommerstevner og div. mindre lokale samlinger. Ansvarsforsikringen omfatter ikke ansvarsskader forvoldt av traktor. Eier av traktor må dokumentere egen ansvarsforsikring. Egenandel: kr 10 000

Personforsikring – dekning 10 G invaliditet, 5G død
Forsikringen omfatter arrangementer i regi av NBU.
Behandlingsutgifter ved ulykke dekkes med maks kr 50 000, med en egenandel på kr 500
Ulykkesforsikringen gjelder for deltakere, besøkende og dugnadsarbeidere ved arrangementer i regi av alle ledd av NBU med inntil 2500 deltakere.