Planverket

Planverket er et samledokument med strategiske dokumenter for NBU. Her finner du vår visjon,
"Best på levende bygder", og en forklaring på hva vi legger i våre verdier: Engasjement – Fellesskap –
Kreativitet – Tradisjon. Planverket består også av en arbeidsplan for årsmøteperioden med mål vi skal
jobbe for, og tiltak for å oppnå disse målene. Flere av tiltakene ligger på lokalt- og fylkesnivå, så det er
lurt å lese gjennom hva dere skal gjøre. Vi har også en langtidsstrategi for organisasjonen som vedtas i
et femårs perspektiv. Her står det mer om de langsiktige målene for NBU.

Du finner planverket i vårt Nedlastningssenter.

Politisk plattform

Politisk plattform legger overordnede føringer for hva Norges Bygdeungdomslag mener i politiske
saker og vedtas på årsmøtet. Dokumentet forklarer hvordan vi mener ressursene skal fordeles, og
hvilke tiltak vi ser sikrer bygdenes og ungdommens interesser på best vis. Sentralt i plattformen
er det at NBU ser sammenheng mellom aktivitet og politikk, mellom natur og næring, og mellom
engasjement og handling.

Du finner planverket i vårt Nedlastningssenter.

 

Protokoller

Alle protokoller fra årsmøte, sentralstyremøter og representantskapsmøter ligger offentlig og tilgjengelig i vårt Nedlastningssenter.

 

Resolusjoner og uttaler

Uttaler og resolusjoner er dokumenter som vedtas av årsmøtet eller representantskap, og sier noe om hva organisasjonen mener om et enkelt tema. Disse er gjerne kortere går mer i dybde på et tema. 

Du finner vedtatte Resolusjoner og uttaler i vårt Nedlastningssenter.