Norges Bygdeungdomslag (NBU) har til formål å samle all ungdom som er interessert i bygdesamfunnet i den hensikt å ivareta og fremme bygdenes og ungdommenes interesser. NBU vil i sitt arbeid sikre og utvikle bygdenes næringsgrunnlag og bosetting. NBU bygger sitt arbeid på kristen grunn og vil aktivt motarbeide nød og urett. NBU arbeider for kulturell opplysning og utvikling.

NBU sine etiske retningslinjer er en sammenfatning av organisasjonens etiske praksis og regler for å overholde disse. Etiske retningslinjer for NBU gjelder for alle medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i NBU.  Alle medlemmer omfattes av retningslinjene ved innmelding til NBU. Representantskapet i NBU har ansvar for å gjennomgå og fremme forslag til å oppdatere og revidere retningslinjene hvert år.


REAKSJONER VED BRUDD PÅ DE ETISKE RETNINGSLINJENE

Brudd på de etiske retningslinjene kan meldes til styreleder eller generalsekretær. Dersom saken gjelder generalsekretær, kontaktes styreleder. Brudd på de etiske retningslinjene kan føre til sanksjoner  etter NBUs vedtekter § 1.5 etter vurdering av alvorlighetsgrad. Det er styrets arbeidsutvalg som fatter vedtak om suspensjon eller disiplinærtiltak. Arbeidsutvalgets vedtak kan ankes til styret. § 1.5 i NBUs vedtekter gir følgene sanksjonsmuligheter.

 1. Muntlig eller skriftlig advarsel om å endre adferd.
 2. Utestenging fra arrangement eller aktiviteter for en avgrenset periode.
 3. Tap av posisjon, oppgaver eller tillitsverv for en avgrenset periode.
 4. Eksklusjon fra arrangement, tap av posisjon, oppgaver eller tillitsverv, og/eller eksklusjon fra organisasjonen permanent, eller i en avgrenset periode.

En person som blir anklaget, mistenkt eller anmeldt for alvorlig brudd på organisasjonens retningslinjer eller straffeloven kan bli suspendert fra arrangement, verv og oppgaver, inntil saken er avklart med politi, rettsinstans og i organisasjonen. Suspensjon vil stå inntil et nytt vedtak er fattet.

 1. LIKEVERD OG INKLUDERING
  1. I NBU jobber vi for at alle unge skal inkluderes hos oss.
  2. For å sikre det gode samholdet i organisasjonen skal både medlemmer og ansatte vise respekt for alle mennesker, uavhengig av alder, kjønn og kjønnsidentitet, religion, seksuell legning, funksjonsevne, sosial status, etnisk tilhørighet eller politisk ståsted som deltagere i våre aktiviteter. 
  3. NBU tar avstand fra alle former for diskriminering, trakassering og mobbing.
    
 2. INTEGRITET OG GRENSER
  1. Arrangementer i regi av NBU skal være trygt og sosialt samlingsted for ungdom. Alle skal utvise respekt for hverandres integritet og grenser. Ingen skal utsette andre medlemmer for fare.
  2. Seksuell trakassering, seksuell overskridende adferd og seksuelle overgrep aksepters ikke. Hvis dette skjer på et arrangement i regi av NBU skal rutiner følges etter «NBUs retningslinjer for håndtering av seksuelle overgrep, grense overskridende atferd og trakassering i NBU» (2019).
  3. NBU har nulltoleranse for narkotika og doping. Hvis dette skjer på arrangement i NBU skal rutiner i dokument «Narkotikaforbegynnende arbeid i Norges Bygdeungdomslag» (2016) benyttes.
    
 3. ROLLEFORSTÅELSE OG HABILITET
  1. Alle tillitsvalgte og ansatte skal være bevisst den makt og påvirkningskraft de har i relasjon til andre, og ikke misbruke den tillit de har i kraft av sitt verv eller sin stilling.
  2. Enhver som deltar i behandlingen av en sak i styret, sekretariatet eller andre organer i NBU skal selv vurdere sin habilitet i saken. Dersom man enten selv har egeninteresse eller har et nært slektskap eller forhold til noen av partene med egeninteresse i utfallet av saken, er man inhabil og skal ikke delta i behandling av saken.
    
 4. FORVALTERANSVAR OG ØKONOMISK ANSVARLIGHET
  1. Alle ledd i NBU er økonomisk uavhengig av hverandre og råder selv over de midlene de besitter. Alt arbeid skal utføres uten uærlighet, uredelige hensikter eller korrupsjon.
  2.  Det skal utvises ansvarlighet ved forvaltning av organisasjonen og administrasjonen av NBUs økonomiske midler.
  3. Alle ansatte og tillitsvalgte i NBU plikter seg til å være kjent med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for økonomi og forvaltning tilknyttet sitt arbeidsområde og verv.
    
 5.  REPRESENTASJON PÅ REISE
  1. Ansatte og tillitsvalgte som representerer NBU er ansvarlige for gjennom sin opptreden og opprettholde tilliten og omdømmet til NBU. Alle på reise i regi av NBU må utvise kulturell sensitivitet og følge internasjonale menneskerettigheter og vertslandets gjeldende lover og regler.
    
 6. ÅPENHET I ORGANISASJONEN
  1. NBU skal utvise åpenhet i vedtak og prosesser. Protokoller, referat og vedtak skal som hovedregel være tilgjengelig for alle organisasjonens tillitsvalgte og ansatte. Når et organ behandler saker som inneholder sensitiv informasjon, kan organet vedta taushetsplikt for å sikre sakens fortrolighet.

Dokumentet ligger som nedlastbart dokument i Nedlastingssenter under Beredskap og sikkerhet.

Sist vedtatt av representantskapet 2024.