Prosedyre for tildeling

Det er lokallaget selv, eller det tilhørende fylket som skal sende søknad til administrasjonen i NBU om tildeling av midler. Søknaden er åpen (ikke fastlagt skjema), men det skal oppgis hvilket lag midlene skal gå til, hva midlene skal brukes til og planer fremover for laget.

En oversikt over lagets økonomiske situasjon skal også legges ved søknaden. Det må også være en kontaktperson som er tilgjengelig for oppklarende og eventuelle andre relevante spørsmål.
Fylkesstyret i det aktuelle fylket har uttalerett i hver enkelt sak. Kopi av søknaden sendes til fylket, eventuelt til lokallaget hvis det er fylket som søker.

Midlene

Oppstartsfondet består av penger fra lag som er lagt ned, slik at pengene fra disse lagene ikke går ut av organisasjonen, men er med på å bidra til ny vekst i NBU. Presisering av dette står vedtektene.

I utgangspunktet er maksimal utbetalingssum per lag kr 20 000. Det kan i særskilte tilfeller bli bevilget større summer. Ved utbetaling av større summer skal dette begrunnes spesielt i vedtaket. 

Søknad - Hvordan går vi frem?

Søknaden skal være enkel, men skal inneholde

  • Hvilket lag midlene skal gå til
  • Hva midlene skal brukes til
  • Planer fremover for laget
  • En oversikt over lagets økonomiske situasjon. 
  • Kontonummer (registrert til lokallagets organisasjonsnummer) for eventuell utbetaling

Søknaden fylles ut digital på nett av lokallagsleder, og behandles av lagsutviklingsnemnda og organisasjonskonsulenten.

SØKNADSSKJEMA

Retningslinjer for NBUs Oppstartsfond

Retningslinjene er vedtatt av representantskapet. Du kan laste ned dokumentet ved å trykkke på knappen under.

RETNINGSLINJER (PDF, 172KB)

Rapporteringsskjema

Seks måneder etter innvilget søknad skal leder i lokallaget rapportere på bruken av pengene. Rapporteringen skjer digitalt via dette skjemaet:

RAPPORTERINGSSKJEMA

Vedtekter som omhandler NBUs oppstartsfond

Punktene under er hentet fra vedtektene våre slik de ser ut per 2018.

Oppdaterte vedtekter finnes her.

§3.11 OPPLØSNING AV LOKALLAG

Forslag om oppløsning av NN Bygdeungdomslag må bli vedtatt på ett ordinært årsmøte og ett ekstraordinært årsmøte, med ¾ flertall. Innkalling til ekstraordinært årsmøte kan ikke skje før tidligst to uker etter ordinært årsmøte. Dette vedtaket må godkjennes av styret i NBU før det er gyldig. Fylkeslaget og sentralstyret i NBU skal ha skriftlig melding om slike forslag seinest 10 dager før første gangs behandling. Døde lokallag er å betrakte som oppløste.

Ved oppløsning av lokallaget skal lagets bankinnskudd og kontantbeholdning gå inn i NBUs oppstartsfond. Laget sitt arkiv skal tilfalle sentralleddet i NBU. Laget sine øvrige eiendeler, inklusive fast eiendom, skal fordeles av en komité bestående av to tidligere medlemmer i det aktuelle lokallaget, ett fylkesstyremedlem og ett sentralstyremedlem. Komiteens vedtak skal godkjennes av fylkesstyret og styret i NBU. Vedtaket skal komme ungdom i lokalsamfunnet til gode.

§3.13 DØDE LOKALLAG

Om lokallaget ikke har fått godkjent årsmeldingsskjema på tre år, er lokallaget dødt. Bankinnskudd og kontantbeholdning går da inn i NBUs oppstartsfond. Laget sitt arkiv skal tilfalle sentralleddet i NBU.

Laget sine øvrige eiendeler, inklusive fast eiendom, skal fordeles av en komité bestående av to tidligere medlemmer i det aktuelle lokallaget, ett fylkesstyremedlem og ett sentralstyremedlem. Komiteens vedtak skal godkjennes av fylkesstyret og styret i NBU. Vedtaket skal komme ungdom i lokalsamfunnet til gode.