Generelle tevlingsregler

Følgende regler gjelder for tevlinger på NBUs sentrale arrangementer og uttakstevlinger til disse.
(Sist revidert 05.03.23). 

§1-6 gjelder både sentrale arrangementer og uttakstevlinger, §7-11 gjelder kun sentrale arrangementer.

§1 For å delta på tevlinger i NBU må man være medlem. Dette gjelder med unntak av motorsag, motorsag lag og STIHL-cup, grunnet samarbeid med NorHogg.

§2 NBUs tevlinger deles inn i junior- og seniorklasse. Junior er til og med utgangen av året man fyller 20 år. Senior er fra og med året man fyller 21 år.

§3 Ved tvil om tolkning av reglementet er NBUs tevlingsleders og arrangørs tolkning avgjørende. 

§4 Tevlingspåmelding er personlig. Navneendring tillates inntil tevlingsstart eller inntil frist satt av arrangør. Hvis frist er satt av arrangør er dette gjeldende.

§5 Alkohol på tevlingsarenaen er ikke tillatt. Tevlere som er synlige beruset på tevlingsarenaen bortvises. NBU og arrangør har mulighet til å foreta promilletest av tevlere hvis dette ansees som nødvendig.

§6 Brudd på reglene tillates ikke i NBUs tevlinger. Ved overtredelse står sentralstyret og tevlingsnemnda ansvarlig for å angi passende sanksjon, i tillegg til diskvalifikasjon, på sentrale arrangement. På fylkesuttak har arrangør i samråd med fylkesstyret samme myndighet.

§7 Alle individuelle tevlere må tevle for det fylkeslaget man er registrert medlem i.

§8 Lag kan bestå av tevlere fra flere fylker. Fylkestevlingsledere avgjør hvilken fylkeslagskvote laget deltar på. Dette laget vil da ikke telle på tevlingspokalen.

§9 Eventuelle klager leveres skriftlig til NBU-ansvarlig og behandles deretter av NBU sin tevlingsnemnd. Klagefrist for klager angående gjennomføringen av tevlingen og dommerfeil er 30 min etter at tevleren eller laget er ferdig med sin gjennomføring av den aktuelle tevlingen. Klagefrist for klager angående resultat er klokken 12:00 påfølgende dag etter resultatene er offentliggjort.

§10 For å kunne premieres i norgesmesterskap må man ha bodd i Norge minst 12 måneder sammenhengende eller ha norsk statsborgerskap. Ved kongepokal gjelder samme regelverk.

§11 Tittelforsvarer (TF) ved foregående år har automatisk plass på deltakerlisten i klassen deltakeren vant. Har tittelforsvarer i junior blitt senior vil den ikke telle som TF, da det er en tittelforsvarer i denne klassen fra før. 
 

Last ned reglement og dømmeskjemaer

Du finner  reglement og dømmeskjemaer for tevlinger som er på mesterskapsplanen og øvrige tevlinger under "Tevling" i nedlastingssentret.

NBU-ansvarlig

Det skal være en NBU-ansvarlig på alle tevlinger som arrangeres på sentrale arrangement. Dette for å sikre at tevlingen går som den skal. I praksis skal NBU-ansvarlig være den tevlerne kan melde fra til om det er noe. NBU-ansvarlig skal ta imot eventuelle klager fra tevlerne og overrekke dette til sentralstyrets tevlingsnemd.

NBU-ansvarlig er et medlem i NBU som ikke selv deltar i tevlinga. De utnevnes av tevlingsnemda i forkant av arrangementet. NBU-ansvarlig skal være tilgjengelig under hele tevlingen og i all hovedsak til stede. NBU-ansvarlig skal være oppdatert på reglement og det er en fordel om den deltar på dommermøtet i forkant av tevlingen.

Arrangøren av tevlingen skal ved oppstart av tevlingen informere om hvem som er NBU-ansvarlig og at eventuelle klager rettes til denne personen.