Ordensreglement for Høstarrangementet i Norges Bygdeungdomslag

1. Vilkår for deltakelse
1.1. Personer som ønsker deltakelse må ha gyldig medlemskap i 
Norges Bygdeungdomslag, Eller være inviterte gjester.
1.2. Deltakelse krever at man er fylt 16 år. 
1.3. Deltakere skal ha innsikt i dette ordensreglement, og forplikter til å overholde disse. 

1.4. Vaktleder har til enhver tid mulighet til å nekte enkeltpersoner inngang til deltakerarena, om vaktleder mener personen utgjør er fare for seg selv eller andre. Vaktleders avgjørelse kan ankes til en komité som består av leder i hovedkomiteen, styreleder og generalsekretær i NBU. Flertallet i organet avgjør anken. Resultatet er endelig. Den som anker møter personlig.

2. Adgangstegn 
2.1. Adgangstegn er personlig og kan ikke overdras av andre. 
2.2. Adgangstegn skal alltid medbringes, og fremvises på vakters oppfordring. 

3. Sove-areal 
3.1. Det skal være ro på sove-arealet etter kl. 23.00.

4. Oppførsel 
4.1. Handlinger med potensiale for skade på andre personer eller deres eiendeler, eller annen ufordragelig oppførsel er ikke tillatt.
4.2. En hver deltaker plikter å etterkomme vaktene sine pålegg.
4.3. Urinering er ikke tillatt annet enn på toalettene og anviste plasser. Brudd på dette medfører bot pålydende 1000 kr.

5. Rusmidler 
5.1. Alkohol kan kun nytes på anviste områder. Synlig alkohol på andre områder vil bli beslaglagt og tømt ut.
5.2. Overstadig berusede personer vil bli bortvist fra tevlingsområde, bankett- og festlokale. 
5.3. Bruk eller besittelse av ulovlige rusmidler er ikke tillatt. 

6. Generelt om brudd på ordensreglement 
6.1. Brudd på ordensreglement kan medføre bortvisning. Vaktleder har fullmakt til å foreta bortvisning. 
6.2. Grove brudd på ordensreglementet vil bli rapportert til NBU sitt sentralstyre.

7. Nærmere tolkninger 
7.1. Ved tvil om tolkning av ordensreglementet er det vaktleders tolkning som gjelder. Tolkningene eller avgjørelsen kan ankes til en komite bestående av følgende tre medlemmer, leder i hovedkomiteen, styreleder og generalsekretær I NBU. Flertallet i organet avgjør anken.