På årsmøte i Norges Bygdeungdomslag i fjor ba organisasjonen sentralstyret sette ned et utvalg som skulle arbeide med problemstillinger knyttet til aldersgrense på arrangementer i organisasjonen. Nå har utvalget avgitt sin rapport til sentralstyret. Styret har hatt den oppe til 1. gangsbehandling på styremøtet i april, og ønsker nå å offentliggjøre rapporten for alle medlemmer.

Utvalget har arbeidet helt fra høsten med denne viktige saken, og har involvert alle deler av organisasjonen gjennom høringsrunder, representantskapsmøter og fylkesårsmøter.

Resultatet er den fremlagte rapporten som tar for seg vurderingene utvalget har gjort av problemstillingene tegnet opp i årsmøtevedtaket, og mandatet fra styret, som også ligger vedlagt rapporten.

For å tilgjengeliggjøre innholdet har styre invitert utvalget til å holde et åpent digitalt medlemsmøte. Der vil Gunn Jorunn Sørum og Siri Marlen Sundhagen gå gjennom utvalgets arbeid, og resultatene. Det vil både være anledning til å sende inn spørsmål på forhånd, samt i møtet. Styret vil også orientere om veien videre etter at utvalget har orientert om sitt arbeid.

Møte avholdes: 22. mai kl. 18:00

Lenke: Bli med på digitalt møte - Teams

Generalsekretær Andrine Snopestad er fornøyd med prosessen utvalget har lagt opp til:
- Arbeidsgruppa har gjort et godt og grundig arbeid, og jeg synes anbefalingene de kommer med er godt redegjort for.

Dere kan lese rapporten i sin helhet her (PDF, 600KB)

Oppsummering av utvalgets konklusjoner

Diskusjonen om aldersgrenser på arrangementer i Norges Bygdeungdomslag har tatt mye plass i organisasjonen det siste året, som en så viktig diskusjon bør. Utvalget setter pris på alle som har engasjert seg i diskusjonen, og bidratt til vårt arbeid. Vi vil understreke at dette er store og tunge spørsmål med en sakskompleksitet som er vanskelig å ta inn over seg. Utviklingen i organisasjonen er i stor grad summen av alle de små valgene vi tar sammen gjennom totaliteten i våre arrangementer. Ved slike prosesser som denne glemmes ofte dette. Anbefalingene under bygger på arbeidet utvalget har gjort gjennom månedene vi har arbeidet sammen, summen av våre ulike erfaringer i organisasjonen, og informasjonen vi har hentet inn som kunnskapsgrunnlag for arbeidet. Utvalget sender med dette sitt arbeid, og sine anbefalinger videre til sentralstyret.

6.1. Landsstevne

Utvalget ser det som lurt at organisasjonen selv styrer prosessen ved endring i ordensreglementet rundt alder, og anbefaler at årsmøtet justerer opp aldersgrensen, fra 16 år til 18 år.

6.2. Høstarrangementet

Utvalget ser det som mulig å videreføre dagens regelverkspraksis på høstarrangementet med bakgrunn i at det er et arrangement som er vesentlig mindre, og at en som arrangør har større fleksibilitet og kontroll i gjennomføringen av arrangementet.

6.3. Festveileder

Utvalget anbefaler at sentralstyret starter arbeidet med å utarbeide en festveileder som gjør det lettere for lokal- og fylkeslag å forholde seg til de ulike reglene myndighetene praktiserer rundt om i landet. Veilederen bør inneholde informasjon om:
•    Hvilke regler og lover som gjelder ved lokale arrangementer, og hvordan disse kan tolkes.
•    Fremgangsmåte ved kontakt med politi og lokale myndigheter.
•    Mediehåndtering og sikkerhet.

6.4. Lokale og regionale arrangementer

Utvalget peker særlig på sommerstevner og andre fylkesarrangementer som erstatning for muligheten til å delta på Landsstevne for aldersgruppen 16-17. Det forutsettes et realt krafttak i hele organisasjonen for å gjøre gjennomføringen av disse lettere og bedre.

6.5. Tevling

Konsekvenser i endring av aldersgrensen på Landsstevne må kompenseres gjennom økt fokus på tevling på de resterende arrangementene. Utvalget har diskutert behovet for å endre aldersinndelingen på tevlingsklasser, men ser det ikke som i sitt mandat å komme med en klar anbefaling der. Momenter som har blitt diskutert er; behovet for å konkurrere med tevlere med samme forutsetninger, og antallet i juniorklassen på Landsstevne, gitt en endring i regelverket.