I dagens krav er næringa og faglagene tydelig utålmodige på at inntektsopptrappingen må starte med en gang. Det er et standpunkt vi stiller oss helt bak. Jo mer av inntektsgapet vi kan tette det første året, jo bedre. Særlig etter den pinlige oppførselen politikerne viste i Stortinget forrige uke blir det viktig for ungdommen at Regjeringen gjenvinner vår tillit. Det er også viktig at faglagene står sammen om dette kravet. Næringa er best tjent når vi snakker med en stemme, sier Henrik Nordtun Gjertsen.

Velferdsordninger

Bygdeungdomslaget har i sitt innspill til årets forhandlinger vært tydelige på at velferdsordninger må prioriteres for at ungdommen skal se lysere på å gå inn i næringa. Bygdepolitisk nestleder, Karine Berge er fornøyd med at dette er prioritert i jordbrukets krav.

-    NBU har vektlagt kor viktig det er med tilstrekkelege velferedsordningar i jordbruket. Det er fint å sjå at kravet som no er lagt fram frå bondeorganisasjonane til Staten samsvarer med våre krav. Skal me auka rekruttering til næringa må bøndenes arbeidsituasjon vert forbetra.

Slik det er i dag blir pengene bonden får til sykdomsavløsning samordna med lønnsinntekta bonden har utenfor gården. Det gjør at bønder med lønn fra annet arbeid ikke har det samme sikkerhetsnettet som bønder med inntekt kun fra gården. Gjertsen i Norges Bygdeungdomslag er fornøyd med forslaget om å avvikle denne ordninga.

-    Det er på høy tid at alle bønder skal ha like sosiale rettigheter og velferdsordninger. Mange unge bønder må ta seg arbeid utenom for å få drifta til å gå rundt hjemme. De trenger bedre velferdsordninger, og det forventer vi at staten også anerkjenner.

Gårdssparing for Unge

Bondeorganisasjonene ønsker også å gi ungdom som sparer til landbrukseiendom skattefradrag gjennom «Gårdssparing for unge» på samme måte som man får skattefradrag på «boligsparing for unge». Dette er Gjertsen svært fornøyd med.

-    Dette har vært en av våre viktige saker å få gjennomslag for. Det koster mye å kjøpe seg gård, og vi må gjøre de tiltakene vi kan for å gjøre terskelen for å komme inn på landbruksmarkedet så lav som mulig.