Interne tilskuddsordninger

 • Frifond (via NBU sentralt) - Alle NBUs lokallag som oppfyller kriterier for tildeling får frifondsmidler. 
 • Landkreditt Bank - Aktivitetsfond (via NBU sentralt) - Alle lokallag i NBU har mulighet til å søke. 
 • Oppstartsfond - For nye eller nylig gjenoppstartede lokallag i NBU. 
 • Inkluderingsfondet - Ordningen gjelder for NBU sine medlemmer og lag, og har til formål å fremme inkludering og deltakelse på våre aktiviteter.
   

Eksterne tilskuddsordninger

 • Fondet Bygdeliv - deler ut midler til alle typer aktiviteter som fremmer positivitet i bygda. 
 • Equinor -  støtter gode formål for barn, ungdom og unge voksne. 
 • Sparebankstiftelsen DNB - støtter lokale tiltak i fylkene Oslo, Viken og Vestfold og Telemark, i tillegg til alle kommuner i tidligere Oppland fylke og Ringsaker kommune i tidligere Hedmark fylke. 
 • OBOS Jubel - støtter samfunnsnyttige prosjekter som har positiv betydning for lokalmiljøet
 • Amedia - støtter aktivitets- og fritidstilbud til barn og unge 
 • Gjensidigestiftelsen - har ulike utlysninger hvert år. 
 • LNU Aktivitetsstøtta - Herreløs arv - fylkeslag kan søke om tilskudd til regionale prosjekter. 
 • LNU Mangfold og inkludering -  støtteordning for barn og unge som ønsker å utvikle prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse. 
 • Tilskudd til friluftsliv - Miljødirektoratet støtter friluftstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet- Fylkes- og lokallag kan søke. Tiltak for barn og unge prioriteres. Tilskuddet lyses ut i desember.
 • Tilskudd til tiltak for å gi barn og unge økt forståelse for bruk av utmarksressurser - Miljødirektoratet støtter tiltak som gir barn og unge økt forståelse for bærekraftig bruk av utmarksressursene med vekt på å fremme jaktbasert friluftsliv. Fylkeslag kan søke. Tilskudd lyses ut i desember.
 • Studieforbundet natur og miljø - støtte til kurs. 
 • Kronprinsesse Märthas Minnefond - økonomisk støtte til sosiale og humanitære tiltak i organisasjoner og foreninger. Fylkes- og lokallag kan søke. 
 • Fylkesvise rentemidler fra skogfond - kan søkes til tiltak som kommer det regionale skogbrukets næringsvirksomhet til gode og er aktuelle for regionale arrangementer og aktivitet. Kan være aktuelt å søke til tevlingsarrangement på fylkesnivå innen skogbruk. Det er statsforvalteren i fylket som administrerer de fylkesvise rentemidlene fra skogfond. Informasjon om tilskuddsordningen, søknadsfrister og krav til søknad skal du finne på nettsiden til statsforvalteren for ditt fylke. Ta kontakt med din statsforvalters kontor dersom du ikke finner informasjonen du leter etter på nettsiden. 
 • Kommunale rentemidler fra skogfond - kan søkes til tiltak som kommer det lokale skogbrukets næringsvirksomhet til gode og aktuelle for lokale arrangementer og aktivitet. Kan være aktuelt å søke til tevlingsarrangement på lokallagsnivå innen skogbruk. Det er kommunen som administrerer de kommunale rentemidlene fra skogfond. Informasjon om tilskuddsordningen, søknadsfrister og krav til søknad, skal du finne på kommunen sine nettsider. Ta kontakt med din kommune dersom du ikke finner informasjonen du leter etter på nettsiden.
 • RK-midler - Tilskudd til rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RK-midler) er midler som blir satt av i jordbruksoppgjøret og administreres av fylkeskommunene. Lokal- og fylkeslag kan søke om tilskudd til regionale tiltak for rekruttering eller kompetanseheving i landbruket. Skal du gjennomføre et prosjekt eller en landbruksrelatert tevling kan det være aktuelt å søke RK-midler fra fylkeskommunen.  Se din fylkeskommunes hjemmeside for søknadsfrist og retningslinjer. 
 • Fylkeskommuner - alle fylkeskommuner har tilskuddsordninger. Sjekk din fylkeskommunes hjemmeside for å se om de har noen aktuelle ordninger - kan være mest aktuelt for fylkeslagene. Ofte kan tilskuddsordningen være organisert i fylkets barne- og ungdomsråd, se listen nedenfor for de fylkene som har barne- og ungdomsråd. 
   

Barne- og ungdomsråd 

Steder lokallag har oppgitt at de har søkt midler tidligere

 • Egen kommune - alle kommuner har en form for tilskudd de deler ut til lokale tiltak. Sjekk kommunens hjemmeside og ta kontakt med kommunen dersom du ikke finner informasjonen du leter etter. Eksempel på e-post du kan sende finner du her
 • Lokale stipend - kommunen administrerer ofte lokale legater og stipendordninger, eller kan ha oversikt over hva som finnes i ditt nærmiljø. 
 • Lokal sparebank - sjekk hjemmesiden først, dersom de ikke har en offisiell tilskuddsordning kan du sende en henvendelse på e-post og høre om det er noen muligheter. 
 • Lokalt bondelag
 • Sparebank1 - søk opp i din region
 • Grasrotandelen - spillere hos Norsk Tipping kan gi 7 prosent av spillinnsatsen direkte til et lag eller en forening.
 • Lokale bedrifter (spons)
 • Lokal Almenning - lokallag har rapportert at det til tider har vært mulig å få større summer her.
 • PVS-fondet - støtter tiltak som fremmer gode opplevelser for barn og unge. 
 • Varigfondet Hadeland - støtter tiltak som er med på å sikre gode oppvekstsvilkår for barn og unge i regionen.