Resultatregnskap

Resultatbudsjettet inneholder en oversikt over alle inntekter og utgifter NBU har hatt sentralt. Alt er slått sammen til noen få store poster - men her finner du en oversikt over hva største delen av utgiftene/inntektene på den posten inneholder

Resultatregnskap forklaring
Resultatregnskapspost Forklaring
Kontingenter Medlemskontingent innbetalt av medlemmer
Salgsinntekter Profileringsartikler solgt i nettbutikken, annonser i Bygdeungdommen
Tilskudd Offentlig tilskudd (prosjektstøtte), BLD, Frifond
Andre driftsinntekterer Støtte fra samarbeidspartnere (ikke sponsormidler), Vårkurs, Rep.skap, Seniortur, trafikkprosjekt, mva.komp.
Sponsorinntekter Sponsormidler (samvirke, samarbeidsorg.)
Inntekter Landsstevne Alle inntekter Landsstevne
Inntekter Høstarrangement Alle inntekter Høstarrangementet
Inntekter VM motorsag Alle inntekter WLC18
SUM DRIFTSINNTEKTER
 
Lønnskostnader Lønn til ansatte, honorar styret
Reise-, diett- og møtekostnader Reise ansatte og styret, møtekostnader kontor og nemnder, kostnader Vårkurs, Rep.skap, Seniortur, RYE
Kontor- og administrasjonskostnader Medlemsregister, kostnader lokale, bankgebyrer, dataverktøy, kurs ansatte, inventar, rekvisita, telefon
Trykking og porto Porto, porto kontingentfaktura, trykk av Bygdeungdommen
Andre honorar Konsulenthonorar, TONO-avgift, revisor
Tilbakeføring til lokal og fylkeslag Tevlingsrefusjon, mva.komp, Frifond, kontingentrefusjon, samvirkemidler, sentrale midler til LS og HA, LKB Aktivitetsfond
Markedsføring og profilering Profileringsmateriell, gaver, medlemskontingent til andre org., forsikring, Facebook-annonser
Kostnader Landsstevne Alle kostnader Landsstevne
Kostnader Høstarrangement Alle kostnader Høstarrangementet
Kostnader VM motorsag Alle kostnader WLC18
SUM DRIFTSKOSTNADER
 
DRIFTSRESULTAT Alle inntekter minus alle utgifter før inntekter og kostnader til renter
 
Renteinntekter Renter vi får på penger vi har på konto og i høyrentefond
Rentekostnader
RESULTAT AV FINANSPOSTER
 
ÅRSRESULTAT