NB - leter du etter valgkomiteinstruks for fylker/lokallag finner du det på årsmøtesiden til fylker/lokallag

Vedtatt av NBUs årsmøte 2017. Kan bare endres av årsmøtet. 

For sentral valgkomite i Norges Bygdeungdomslag (NBU)

1. Valgkomiteens funksjon

Valgkomiteens oppgave er å innstille medlemmer til tillitsverv i NBUs sentralstyre, representantskap og valgkomite i henhold til NBUs vedtekter, samt foreslå godtgjørelse for tillitsvalgte i NBU, i henhold til § 1.14 i NBUs vedtekter. Innstillingen legges frem for NBUs årsmøte. 
§1.4 og §1.13 sier noe om valgbarhet. Disse paragrafene legger føringer for valgkomiteens arbeid. 

2. Valgkomiteens sammensetning

NBUs årsmøte velger én representant med personlig vara fra hver av NBUs fire valgkretser:
Region Midt:     Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland
Region Vest:     Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane
Region Øst:     Oppland, Hedmark og Akershus
Region Sør:     Buskerud, Østfold, Vestfold, og Telemark

To valgkretser velger nye representanter hvert år. Det er sittende valgkomite som innstiller på ny valgkomite, valgkomiteleder og nestleder.

NBUs årsmøte velger en leder og nestleder av valgkomiteen. Denne velges for ett år av gangen.

3. Valgkomiteens arbeid

 • a. Valgkomiteens arbeid starter umiddelbart etter NBUs årsmøte. Det er valgkomiteens leder som har ansvar for å administrere valgkomiteens arbeid.
 • b.  Møter avholdes etter innkalling fra leder, eller dersom ett medlem ber om det. 
 • c.  Det skal føres referat fra valgkomitemøter. Referat og innkomne forslag skal, så langt det er mulig, arkiveres. Arkiveringen skal gjøres på en måte som sikrer konfidensialitet.
 • d.  Generalsekretær er valgkomiteens bindeledd til NBU sentralt og fungerer som komiteens sekretær ved behov. Generalsekretær skal følge opp at nødvendig informasjon videreføres mellom valgkomiteene.
 • e.  Valgkomiteen skal arbeide selvstendig, og er uavhengig av alle ledd i NBU foruten årsmøtet i NBU. Valgkomiteen svarer kun ovenfor NBUs årsmøte.
 • f.   Valgkomiteens arbeid plikter å opptre ryddig i sitt arbeid, og informasjon valgkomiteen får tilgang på er å anse som konfidensiell.
 • g.  Valgkomiteen er en komite for hele organisasjonen og skal gjøre en profesjonell og objektiv vurdering av kandidatene. Dersom et medlem er inhabil ved behandling av en sak skal vedkommende fratre ved behandlingen av saken. Ved tvil om habilitet skal leder ta endelig avgjørelse. 
 • h.  Valgkomiteen plikter å skaffe seg informasjon om hvilke kvalifikasjoner som er ønskelig for kandidater for de ulike vervene.
 • i.   Valgkomiteen har en egen post i NBUs budsjett. Denne disponeres av valgkomiteen slik valgkomiteen finner det formålstjenlig, men på en slik måte at neste års valgkomite også får sin andel. Generalsekretær og økonomikonsulent har oversikt over denne posten.
 • j.   Dersom media eller andre utenforstående har interesse for valgkomiteens arbeid er det leder som har ansvaret for den direkte kontakten med media.

4. Saksbehandling

 • a)    Fra NBUs vedtekter §1.14: «Valgkomiteen treffer sine avgjørelser ved flertallsvedtak. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.»
 • b)    Valgkomiteen er vedtaksdyktige dersom tre eller flere av medlemmene er til stede. 
 • c)    Valgkomiteens medlemmer kan møte på NBUs årsmøte som gjester. Årsmøtet kan etter vedtektenes §1.8 D velge å gi dem uttalerett.

5.  Innstilling

 • a)    Valgkomiteens oppgave er å komme med en innstilling til NBUs årsmøte på de poster der det skal velges nye personer. Personer som sitter i verv og som ikke er på valg, er ikke valgkomiteens ansvarsområde, men sentralstyrets.
 • b)    Valgkomiteens innstilling skal foreligge senest ved utsending av ordinære saksdokumenter til årsmøterepresentantene.
 • i.    Under ekstraordinære forhold kan valgkomiteen fremme innstilling under årsmøte.
 • c)    Valgkomiteen skal være i kontakt med alle kandidater før de innstilles til verv.
 • d)    Valgkomiteen skal jobbe for kjønnsmessig og geografisk balanse i styret så langt dette lar seg gjøre.
 • e)    Valgkomiteen skal jobbe aktivt for å få inn innspill og forslag fra organisasjonen.
 • f)    Valgkomiteens leder, eller den denne måtte bemyndige, redegjør for valgkomiteens arbeid på årsmøtet.
 • g)    Valgkomiteens leder, eller den denne måtte bemyndige, legger frem valgkomiteens innstilling for årsmøtet.