Ved mistanke om bruk av narkotika og avdekket narkotikabruk på NBUs arrangement:
 

1. Den som har mistanke om bruk av narkotika eller får en henvendelse vedrørende dette skal straks ta kontakt med ansvarlig for arrangementet. Ved lokale arrangement skal ansvarlig så snart det er hensiktsmessig drøfte saken med fylkesleder. Ved arrangement på fylkesnivå eller høyere skal ansvarlig så snart det er hensiktsmessig drøfte saken med fylkeskontakt i sentralstyret, leder og/eller generalsekretær.

2. Arrangør/ansvarlig kontakter politiet så snart som mulig. Følg videre føringer fra politiet. Deltaker kan bortvises fra arrangementet. Følg opp kontakt med politiet i etterkant, om politiet ikke har kapasitet til å komme umiddelbart. Fylkes- og/eller sentralledd kan bistå.

3. Eventuelle henvendelser fra media skal kun håndteres av generalsekretær i samråd med arbeidsutvalget i NBU og fylkesleder. Om media tar kontakt med andre tillitsvalgte skal disse henvise til generalsekretær.

4. Saken skal evalueres i etterkant. Dersom saken er knyttet til lokalt arrangement skal lokallagsstyret gjennomføre evalueringen sammen med fylkesstyret. Er saken knyttet til et fylkesarrangement skal fylkesstyret gjennomføre evalueringen sammen med fylkeskontakt fra sentralstyret.

5. Bruk av narkotika på arrangement i Norges Bygdeungdomslag er grunnlag for utestengelse av organisasjonen. I henhold til NBUs vedtekter §1.5 kan sentralstyret vedta organisasjonsmessige sanksjoner ovenfor medlemmer. Videre saksgang er beskrevet i nevnte vedtekter.